ΠΜΣ Φιλοσοφίας

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας παρέχει εξειδικευμένες φιλοσοφικές σπουδές εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επιμέρους φιλοσοφικούς κλάδους. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε δύο κατευθύνσεις:

Στις δύο κατευθύνσεις μπορούν επίσης να προσφέρονται μαθήματα από ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές, καθώς και από άλλους διδάσκοντες.

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η προκήρυξη γίνεται κάθε Ιούνιο, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται στις αρχές Οκτωβρίου. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα, εντός των οποίων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, παρακολουθώντας επιτυχώς έξι (6) τρίωρα μεταπτυχιακά μαθήματα-σεμινάρια και συγγράφοντας διπλωματική εργασία.

Σύμφωνα με απόφαση της υπ' αριθμ. 179/14.1.2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά την παράδοσή της για αξιολόγηση στην τριμελή εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να συνοδεύεται υπεύθυνη δήλωση.

 

  • Διευθυντής ΠΜΣ Φιλοσοφίας: Σωκράτης Δεληβογιατζής