Διδακτορικές σπουδές

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος:

  • στη Φιλοσοφία
  • στην Παιδαγωγική

Προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι διδακτορικές σπουδές διαρκούν κατ’ ελάχιστον τρία (3) και κατά μέγιστο έξι (6) ημερολογιακά έτη. Ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνει τον ειδικότερο επιστημονικό τομέα των ενδιαφερόντων του και τον επιβλέποντα καθηγητή, ύστερα από προσυνεννόηση με τον τελευταίο. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου.