Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και η μέγιστη δώδεκα εξάμηνα. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους εισαγόμενους από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη, δηλαδή σύνολο έξι (6) έτη (Ν.4009/11, άρθρο 33). Μετά το πέρας της περιόδου αυτής οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που θα καθοριστούν από τον προβλεπόμενο Οργανισμό του ΑΠΘ.

Δήλωση εγγραφής: Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. και τη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής υποβάλλει ηλε­κτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από το Τμήμα (Ν.4009/11, άρθρο 33 §2).

Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα: «Το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώ­σεις α,β,γ και ε του Ν.4009/11 [περί απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών/τριών που εισή­χθησαν έως και το 2006-07], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτη­τική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεωρείται ως μηδέποτε απολεσθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες». (Ν.4327/15, άρθρο 33)

Διακοπή φοίτησης: Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων (8) που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή. (Ν.4009/11, άρθρο 80, §9 δ)

 

Προγράμματα Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΝΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρα­κολουθήσουν δώδεκα (12) κοινά μαθήματα (6 μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 6 μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής). Για το ΝΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 29.

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 έως και το ακαδ. έτος 2010-11 ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΠΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δέκα (10) κοινά μαθήματα (5 μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 5 μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής). Για το ΠΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 33.

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν Πρό­γραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Όσοι φοιτητές/τριες επέλεξαν κάποιο μάθημα κορμού βάσει εκείνου του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς να το έχουν κατοχυρώσει, μπορούν να πάρουν αντί αυτού ως αντικατάσταση κάποιο μάθημα κατεύθυνσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών.

 

Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες, εκτός από τη δήλωση εγγραφής, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος http://web.itc.auth.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στο συγκεκρι­μένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων. Στους φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ δίνεται η δυνατό­τητα να έχουν πρόσβαση στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδα­γωγικής (με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος).

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές του νέου προγράμμα­τος σπουδών (εισαχθέντες 2011/12–) είναι επτά (7), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των πι­στωτικών μονάδων ECTS, ενώ οι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα. Στο ίδιο εξάμηνο μπορούν να δηλωθούν έως και δύο (2) Διδακτικές Μεθοδολο­γίες. Οι φοιτητές του ΠΠΣ (2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα.

Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται, αφού τα δηλώσουν, να εξετάζονται σε δύο (2) επιπλέον κατ’ επιλογή μαθήματα, ο βαθμός των οποίων μπορεί να αντικαταστήσει χαμηλότερους βαθμούς άλλων κατ’ επιλο­γή μαθημάτων της ίδιας κατηγορίας.

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές/τριες που έχουν παρα­κολουθήσει επιτυχώς μάθημα με κωδικό είτε του ΠΠΣ είτε του ΝΠΣ δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά, (α) αν έχει ίδιο τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό και (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο.

Δήλωση συγγραμμάτων: Η επιλογή συγγραμμάτων γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr, κάθε εξάμηνο. Φοιτητές/τριες που δεν υποβάλουν δήλωση επιλογής συγγραμμάτων μέσα στην οριζόμενη από το Υπουργείο Παιδείας προθεσμία δεν τα δικαιούνται. Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε φοιτητής/τρια είναι ίσος με τον ελάχιστο αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και για τα οποία προσφέρεται σύγγραμμα μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Επιλογή Κατεύθυνσης: Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση σπουδών που επι­θυμούν (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων το αργότερο στην αρχή του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων αυτής της Κατεύθυνσης (το νωρίτερο από το 3ο εξάμηνο).

Χωρίς εκτυπωμένη/αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να επικαλεσθεί την υποβολή δήλωσής του.

 

Αξιολόγηση μαθημάτων

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ: http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Εξετάσεις

Για κάθε μάθημα, είτε διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινό ή εαρινό) είτε διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα (από τον ίδιο ή διαφορετικό καθηγητή), υπάρχουν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του συγκεκριμένου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού. Η δεύτερη ορίζεται τον Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να το επαναλά­βουν σε επόμενο εξάμηνο, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν. Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος είναι η έγκαιρη ηλεκτρονική δήλωσή του στο εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα.

 

Πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μετά από συνεννόηση με τον επι­βλέποντα καθηγητή, και να εκπονήσουν στο Η΄ εξάμηνο σπουδών (προαιρετική) πτυχιακή εργα­σία, για την οποία –εφόσον θεωρηθεί επαρκής– πιστώνονται με τις ακόλουθες μονάδες: α) αν ακο­λουθούν την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας, 10 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης· β) αν ακολουθούν την Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο (2) μαθήματα ελεύθε­ρης επιλογής. Σε περίπτωση δήλωσης πτυχιακής ο αριθμός δηλωνόμενων μαθημάτων είναι επτά (7).

 

Ηλεκτρονική διδασκαλία

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής αξιοποιεί την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle, προκειμένου να υποστηρίξει την ηλεκτρονική διδασκαλία. Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων αναπτύσσεται από τους διδάσκοντες του Tμήματος. Η Πλατφόρμα ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την τηλεκπαίδευση χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.