Κοντοβά Μαρία

Βαθμίδα: 
Εντεταλμένη διδάσκουσα
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Παιδαγωγική της Ειρήνης
  • Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Θεωρία και Έρευνα προγραμμάτων σπουδών, σχολικού βιβλίου και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού)
  • Ποιοτική μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας
  • Διαβαλκανικές Σχέσεις
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  1. Μ. Κοντοβά, «Οι Έλληνες και οι Τούρκοι στα ελληνικά σχολικά βιβλία Ιστορίας της περιόδου 1967-2007: έρευνα υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης», στο Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, τχ. 13 /2016, σ.σ. 61-91.
  2. Μ. Κοντοβά, «Η άμεση και η έμμεση/δομική βία στα εν χρήσει εγχειρίδια Ιστορίας του Γυμνασίου: έρευνα υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης», στο Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, τχ. 1/2015, σ.σ. 29-44.
  3. M. Kontova,Research of the image of the Turks and the Bulgarians in Hellenic Modern and Contemporary History Schoolbooks during 1967-2007. In: D. Goudiras, M. Rantzou (eds), The image of the “Other”/the Neighbor in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013). Balkan Society for Pedagogy and Education in Balkan Countries 13. Thessaloniki: University of Macedonia Press 2014, p. 120-134.
  4. Κ. Bonidis, F. Antoniou, M. Kontova, A. Papadopoulou, A. Tsekou, M. Perpiraki, S. Palaskas, O.Bourantas, S. Kanella, How Greeks view their neighbours”.  In: D. Goudiras, M. Rantzou (eds), The image of the “Other”/the Neighbor in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013). Balkan Society for Pedagogy and Education in Balkan Countries 13. Thessaloniki: University of Macedonia Press 2014, p: 739-787.
  5. Κ. Μπονίδης, Φ. Αντωνίου, Μ. Κοντοβά, Ο. Μπουραντάς,  «Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών για τα ‘Ολοήμερα Σχολεία Αναμορφωμένου Προγράμματος’: Η ποιοτική έρευνα». Στο: Εμβαλωτής, Α., Μπονίδης, Κ. & Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.). Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών αναφορικά με τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Μια πρώτη ανάγνωση των ευρημάτων. Αθήνα: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας & Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών της Δ.Ο.Ε. 2011.