Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2016-17

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

                                                            

Θεσσαλονίκη, 23/12/2016

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54, 2) και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Α.Π.Θ., η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. 2936/20.12.2016, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του, με την προϋπόθεση ότι αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. για το έτος 2017.  Ειδικότερα για το Τμήμα μας, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Α.Π.Θ., εγκρίθηκε η χορήγηση μιας (1) και μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχα.

 

Οι υπότροφοι θα προσφέρουν έργο στις υπηρεσίες του Τμήματος (βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια και εργαστήρια) με αμοιβή, κατά τους μήνες: Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2017.

 

Τα κριτήρια επιλογής, κατά προτεραιότητα, είναι:

 

 

 1. Εξαιρετική επίδοση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2015-2016)
 2. Οικογενειακό και ατομικό εισόδημα τελευταίου φορολογικού έτους (2015)
 3. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι
 4. Ο/Η υποψήφιος/α να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή

 

Περισσότερες πληροφορίες/λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τις ώρες εργασίας/ωριαία αντιμισθία, κ.α. θα βρείτε στην προκήρυξη (συνημμένο αρχείο) της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων.

 

 

Καλούνται, λοιπόν, όσοι προπτυχιακοί φοιτητές του 3ου  Έτους Σπουδών (Ε’ Εξάμηνο) και όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης (Α’ και Β’ έτος) να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, στη Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα, 02/01/2017 έως και την Παρασκευή, 13/01/2017 τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

 • Αίτηση (συνημμένο αρχείο)
 • Αναλυτική Βαθμολογία (χορηγείται από τη Γραμματεία μαζί με την υποβολή της αίτησης)
 • Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2015. Μόνο σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2015, θα προσκομίζεται το Ε1(μισθωτοί) ή Ε3(ελεύθεροι επαγγελματίες) σφραγισμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   
 • Ατομικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας του φοιτητή (φορολογικού Έτους 2015) ή, σε περίπτωση μη υποβολής Ε1, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (συνημμένο αρχείο) ότι δεν υπέβαλε Δήλωση Εισοδήματος.
 • Σε περίπτωση που συντρέχουν κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι (ορφανοί, πολύτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας, αδέλφια φοιτητές κα) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. πρόσφατο -εντός 3μήνου- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και βεβαίωση φοίτησης αδελφού, ιατρική βεβαίωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, διαζευκτήριο, κτλ) 
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (συνημμένο αρχείο) στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα
 • Μια (1) φωτογραφία
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

 

 

        Από τη Γραμματεία