Ακαδημία Αθηνών-Υποτροφία "Ιστορία της Φιλοσοφίας"

 

AΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα

τηλ.: 210.3664781 & 210.3664736

fax: 210.3664723

 

 

Σας αποστέλλουμε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, σε πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών ή Φιλοσοφικών Τμημάτων (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

     Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.

 

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017. Για  περισσότερες πληροφορίες:

http://www.academyofathens.gr/el/node/1665