Ανώτατος αριθμός εγγραφομένων σε μαθήματα κατεύθυνσης

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Ο Τομέας Φιλοσοφίας (συνέλευση 318/2.2.2017) αποφάσισε τη θέσπιση ανώτατου αριθμού εγγραφομένων φοιτητών στα μαθήματα κατεύθυνσης φιλοσοφίας. Ο ανώτατος αριθμός των εγγραφομένων σε κάθε μάθημα κατεύθυνσης προσδιορίστηκε ομόφωνα (συνέλευση 319/16.2.2017) σε ενενήντα (90) φοιτητές. Οι διαθέσιμες θέσεις θα διατίθενται ελεύθερα κατά την περίοδο των δηλώσεων, μέχρι την εξάντλησή τους. Για μαθήματα στα οποία ο διδάσκων θα ορίζει τη διάθεση των θέσεων με άλλο κριτήριο, θα εκδίδεται ξεχωριστή ανακοίνωση από τον ίδιο.

Σημειώνεται ότι το όριο των 90 φοιτητών αφορά γενικώς τα μαθήματα κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτά μελλοντικά θα μπορούσαν να πιστωθούν στους φοιτητές (π.χ. ως μαθήματα κατεύθυνσης ή ελεύθερης επιλογής).

 

Από τη Γραμματεία