Θανασάς, συστ. επιστολές

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο  κ. Θανασάς ενημερώνει ότι συστατικές επιστολές μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους που, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΠΣ, πέρασαν με επιτυχία τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα τα οποία αυτός δίδαξε, και με μέσο όρο τουλάχιστον οκτώ (8). Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατή (όπως απαιτείται σε μια συστατική επιστολή) η επαρκής αποτύπωση των δυνατοτήτων ενός αποφοίτου εκ μέρους του διδάσκοντος, ούτε η θετική αποτίμησή τους.

Προκειμένου να λάβουν τη συστατική επιστολή που επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν:

α. προσχέδιο του υλικού που θα καταθέσουν στον φορέα για τον οποίο προορίζεται η συστατική επιστολή·

β. κατάλογο με τα μαθήματά μου που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και με τη βαθμολογία σε αυτά·

γ. αναλυτική βαθμολογία.

 

Παναγιώτης Θανασάς

Αναπλ. Καθηγητής