Θανασάς, συστ. επιστολές

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο  κ. Θανασάς ενημερώνει ότι συστατικές επιστολές μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους που, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΠΣ, πέρασαν με επιτυχία τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα τα οποία αυτός δίδαξε, και με μέσο όρο τουλάχιστον οκτώ (8). Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν είναι δυνατή (όπως απαιτείται σε μια συστατική επιστολή) η επαρκής αποτύπωση των δυνατοτήτων ενός φοιτητή ή αποφοίτου εκ μέρους του διδάσκοντος, ούτε η θετική αποτίμησή τους.

 

Παναγιώτης Θανασάς

Αναπλ. Καθηγητής