Φ 400 Εξεταστέα ύλη

-Από το Ύστερη μεσαιωνική πολιτική φιλοσοφία:
Όλα τα εισαγωγικά κείμενα
Από τον Ακινάτη τα κεφάλαια 1,2,6,7,8 του πρώτου βιβλίου
Από τον Μαρσίλιο τα κεφάλαια 7,10, 12, 13, 18
Από τον Μπάρτολο τις σελίδες 303-308

-Οι ηλεκτρονικές σημειώσεις του διδάσκοντος από το e-learning

-Τα υπόλοιπα ζητήματα που εθίγησαν κατά την παράδοση.

Ο διδάσκων