Διδασκαλία μαθημάτων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5008745), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων μαθημάτων.

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα εξής μαθήματα:

 

Χειμερινό Εξάμηνο:

Φ 404    Θεωρητική Φιλοσοφία του 20ού αιώνα

Π 1901  Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 

Εαρινό Εξάμηνο:

Φ 215    Εισαγωγή στην Φιλοσοφία της Επιστήμης

Π 2108  Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση

 

Συνημμένα η πρόσκληση ενδιαφέροντος.