Ώρες συνεργασίας κ. Ε. Καλοκαιρινού

Οι ώρες συνεργασίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι οι εξής:

Τρίτη 12/09/2017 ,     ώρα 10:00-12:00

Δευτέρα 18/09/2017, ώρα 12:00-13:00.

Τρίτη 26/09/2017,      ώρα 10:00-12:00.

Η Διδάσκουσα