Επικαιροποίηση Μητρώου Μελών Τμήματος

Απόφαση Συγκλήτου (συν. 2951/29-11-2017, αρ. πρωτ. εγγρ. 5415/30-11-2017) που αφορά στην έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.