Νέο ΔΠΜΣ: Συστηματική Φιλοσοφία

Στη σελίδα http://www.edlit.auth.gr/MA-syst-phil έχουν αναρτηθεί πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ καθώς και ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων.

 

Οι διδάσκοντες