Τολούδη Φωτεινή

Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
4β Ν.Πτ.
Τηλέφωνο: 
2310.99.7302
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Η δυναμική της διδακτικής πράξης στο μάθημα της Ιστορίας.
 • Ζητήματα Ταυτοτήτων στα Βαλκάνια και ειδικότερα οι ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις της σχολικής Ιστορίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.
 • Δημόσια Ιστορία και Ιστορική Συνείδηση.
 • Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Θ. Κορρές, Π. Δουκέλλης, Σ. Σφέτας, Φ. Τολούδη, Ανοιχτοσύνη. Μελέτες προς τιμήν της Βασιλικής Παπούλια, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 800.
 2. Τολούδη, Φ., Εκπαίδευση και Εξωτερική Πολιτική: Το Μακεδονικό Ζήτημα στα Βουλγαρικά σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας κατά την περίοδο 1945-1949, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη 2005. σσ. 259.
 3. Xochelis P. & Toloudi F. (eds.), The Image of the ‘Other’/the Neighbour in the school textbooks of the Balkan Countries, Proceedings of International Conference, Athens: tipothito 2001, pp. 348.
 4.  Π. Καραμπάτη, Π. Κολτούκη Ι.Μιχαηλίδη, Φ. Τολούδη, Η τελευταία φάση της ένοπλης αναμέτρησης στη Μακεδονία (1907-1908). 100 έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 1998, σσ. 293.
 5. Toloudi, F., “The image of the ‘Other’ as projected and shaped by the History Textbooks in Balkan Schools: Some proposals”, in Da mislim drugoto. Obrazi, Stereotipi, Krizi, XVIII-XX vek (To think the “other”. Images, Stereotypes, Judgments, 18-20 c.) (N. Aretov ed.), Proceedings of International Conference, Sofija: Bulgarian Academy of Sciences  2001, p. 499-501.
 6. Toloudi, F., “The Image of the ‘Other’/the Neighbour in the school textbooks of the Balkan Countries”, in Balkan cooperation and European integration. Balkan identity and youth information policy, Sofija - Plovdiv 5/4-8/4 2001, p. 7-10.
 7. Toloudi, F., “Interethnic tensions due to economic issues in multicultural People’s Republic of Macedonia: The British view on the period 1944-1949”, in Гърция, България, Ебропа. Културно-исторически връзки в ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев (Greece, Bulgarija, Europe. Cultural-Historical relations in the modern time. Book in honour of Prof. Matin Zhetcev), Sofija: University of St. Kliment Ohridski 2011, p. 380-393.
 8. Toloudi, F., “Finding” Europe in Bulgarian History Textbooks of the period 2006-2007” στο (Θ. Κορρές, Π. Δουκέλλης, Σ. Σφέτας, Φ. Τολούδη επιμ.), Ανοιχτοσύνη. Μελέτες προς τιμήν της Βασιλικής Παπούλια, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2012, σ. 575-590.
 9. Toloudi, F., “How Greeks are viewed by their Neighbours in textbooks of Bulgaria”,  in The Image of the ‘Other’/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013), International Conference, Aristotle University & University of Macedonia, 26-28 September 2013, Thessaloniki: University Macedonia Press 2014, p. 274-282.
 10. Τολούδη, Φ., «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας στα πολυπολιτισμικά Βαλκάνια. Πρόταση για την ελληνική σχολική διδακτική πράξη,  στο Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: Διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό, Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 103-115.
 11. Τολούδη, Φ., «Οι πολιτικές διαστάσεις των σχολικών βιβλίων Ιστορίας», στο Τα Διδακτικά Εγχειρίδια, Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, Λευκωσία και Λεμεσός 31/10 και 14/11/2009.
 12. Τολούδη, Φ., «Η Θεσσαλονίκη και η μακεδονική ενδοχώρα στα μεταπολεμικά βουλγαρικά σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας», στο Θεσσαλονίκη. Μια πόλη σε μετάβαση 1912-2012. Πρακτικά, Διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 18-21/10/2012 (επιμ.. Δημ. Καιρίδης),  Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2014, σ. 408-418.