Τσιότρας Βασίλειος

Βαθμίδα: 
Εντεταλμένος διδάσκων
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Αρχαία ελληνική πεζογραφία: παλαιογραφία και εκδοτική των κειμένων
 • Αρχαία γεωγραφία και αστρονομία (Κλαύδιος Πτολεμαίος) και επιβιώσεις έως τον 17ο αι.
 • Νεοελληνική ανώτερη εκπαίδευση και Κορυδαλλικός Νεοαριστοτελισμός (17ος-18ος αι.)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Η   εξηγητική  παράδοση   της  Γεωγραφικής  υφηγήσεως   του   Κλαυδίου Πτολεμaίoυ. Οι επώνυμοι Σχολιαστές, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2006 (σσ. 495, πίνακες 8). ISBN 960-250-327-0, ISBN-13 978-960-250-327-0.
 2. Η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία στο Λύκειο. Συμβολή στη διδακτική του «αδίδακτου» κειμένου, (Ο Εκπαιδευτικός σήμερα 9), Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός 2008 (σσ. 166). ISBN 978-960-402-328-8.
 3. «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ & Β΄ Γυμνασίου», στο Μέρος Β΄ «Ανάλυση σχολικών βιβλίων φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου με κριτήριο τη διαπολιτισμική διάσταση», στο Ξωχέλλης Π. (επιμ.), Μεθοδολογικός Οδηγός για τη χρήση σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου, Έργο «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)», ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 131-136.
 4. «The Manuscripts of Theophilos Korydalleus' Commentaries on Aristotle's Logic», in E. Riondato - A. Poppi (edd.), Cesare Cremonini: Aspetti del pensiero e scritti, (Atti del Convegno di Studio -Padova, 26-27 Febbraio 1999), vol. I. Il pensiero, Padova: Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti 2000, pp. 219-248.
 5. «Τρεις ανέκδοτες επιστολές του Θεοφίλου Κορυδαλλέως και οι αριστοτελικές πηγές τους», Ο Ερανιστής 24 (2003), σ. 11-27.
 6. «Ανιχνεύοντας το γραμματειακό είδος των μικροκειμένων στα εγχειρίδια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου», στο Β. Χατζηθεοδωρίδης / Ν. Γεωργιάδης /Π. Δεμίρογλου (επιμ.), Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Δράμα: ΕΤΕΑΔ 2006, σ. 557-568.
 7. «Φοιτητές και Αρχαία Ελληνικά (Λυκείου): Διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τη Θεματογραφία («Αδίδακτο»)», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 53 (2012), σ. 178-200.
 8. «Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά (από το πρωτότυπο) στο Γυμνάσιο: Θεωρητικές αρχές και παραδείγματα», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 55 (2013), σ. 86-104.
 9. «Empathy Games and Role-play in the Ancient Greek Language Course at Greek Junior High school», στο D. B. Goudiras / M. Rantzou (edd.), Balkan Society for Pedagogy and Education, The Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 13, Thessaloniki: University of Macedonia Press 2014, p. 500-514.
 10. «Ο Εἰς κοιμηθέντας λόγος του Θεοφίλου Κορυδαλλέως και η αριστοτελική περί ψυχής θεματική του», Ο Ερανιστής 29 (2016) 5-45.
 11. «Η οικονομική ανάκαμψη θα επέλθει από τα … Αρχαία Ελληνικά (του Γυμνασίου): Διδακτική πρόταση για έφηβους οικονομολόγους!», στο Κ. Δ. Μαλαφάντης / Β. Παπαδοπούλου/Σ. Αυγητίδου/ Γ. Ιορδανίδης / Ι. Μπέτσας (επιμ.), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Πρακτικά, Αθήνα: Διάδραση 2016, τομ. Α, σ. 1320-1332.
 12. «Τα χειρόγραφα του υπομνήματος του Θεοφίλου Κορυδαλλέως στο Περὶ ψυχῆς του Αριστοτέλους: Από την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (17ος-18ος αι.)», Ελληνικά  66,2 (2016).