Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (έτος εισαγωγής από 2011 και εξής)

 

 

 

Κατηγορία μαθημάτων

Σύνολο
μαθημ.

ECTS/
μάθημα

Σύνολο
ECTS

ΚΟΙΝΑ

(31)

Φιλοσοφία-κορμός (6)

   1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Φ 101)

   2. Γνωσιολογία (Φ 103)

   3. Πολιτική Φιλοσοφία (Φ 106)

   4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Φ 111)

   5. Νεότερη Φιλοσοφία (Φ 112)

   6. Σύγχρονη Φιλοσοφία (Φ 114)

6

5

30

Παιδαγωγική-κορμός (6)

   1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (ΕΙΣΠ 100) [6ECTS]

   2. Σχολική Παιδαγωγική Ι (ΣΧΠΙ 400)

   3. Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΣΧΠΙΙ 400)

   4. Ιστορική Παιδαγωγική (ΙΠ 700)

   5. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΚΕ 800)

   6. Εκπαιδευτική ψυχολογία (ΕΨ 900)

6

5/6

31

Φιλοσοφικά κείμενα (3)

   Κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας [ΦΚ]

3

6

18

Διδακτικές μεθοδολογίες (3)

   701 Νεοελληνικής Γλώσσας

   702 Ιστορίας

   703 Αρχαίων Ελληνικών

3

6

18

Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9)

   Αρχαία ελληνική & λατινική φιλολογία [ΑΕΦ/ΛΦΙ] 

   Μεσαιωνική & Νεοελληνική φιλολογία [ΝΕΦ/ΜΕΦ] 

   Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης

 

3

3

3

 

5

5

4

 

15

15

12

Πληροφορική (1)

1

5

5

Ξένη γλώσσα (1)

1

4

4

Ελεύθερες επιλογές (2)

2

4

8

ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗ
(14)

Φιλοσοφία (14)

Μαθήματα κατεύθυνσης – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

14

6

84

Παιδαγωγική (14)

Π1000 - υποχρεωτικό

Μαθήματα κατεύθυνσης – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

14

6

84

 

 

 

Σύνολο μαθημάτων / ECTS

45

 

240

 

* Τα μαθήματα που προσφέρονται από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας πιστώνονται με τις μονάδες ECTS που αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής.

Κοινά μαθήματα

1.  Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού  (6 μαθήματα x 5 ECTS = 30 ECTS)

        Σκοπός των έξι μαθημάτων κορμού είναι η εισαγωγή στην προβληματική κεντρικών κλάδων της φιλοσοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της ιστορίας της φιλοσοφίας. Συνιστάται η παρακολούθησή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών.

 

2.  Μαθήματα Παιδαγωγικής –Κορμού  (6 μαθήματα, 31 ECTS)

        Τα έξι μαθήματα Κορμού καλύπτουν βασικές θεματικές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Συνιστάται η παρακολούθησή τους στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των σπουδών.

 

3.  Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS – κωδικοί ΦΚ200-399)

        Επιλέγονται τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα (ΦΚ), τα οποία σκοπό έχουν την εξοι-κείωση με τα κείμενα της αρχαίας φιλοσοφικής γραμματείας από το πρωτότυπο.

 

4.  Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS)

        Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας δηλώνονται στα τελευταία εξάμηνα και συνιστάται να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων φιλολογικής κατάρτισης.

 

5.  Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9 μαθήματα, 42 ECTS)

        Τα μαθήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα ως εξής:

α. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS].

      Προσφέρονται από το Τμήμα μας και το Τμήμα Φιλολογίας (κωδικοί: ΑΕΦ ή ΛΦΙ).

β. Τρία (3) μαθήματα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS].

      Προσφέρονται από το Τμήμα μας και το Τμήμα Φιλολογίας (κωδικοί: ΜΕΦ ή ΝΕΦ).

γ. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης [x 4 ECTS = 12 ECTS]. Προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Επιλέξιμοι κωδικοί: ΙΑΕ, ΙΒΥ, ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΒΥ, ΑΙΤ, ΑΚΛ, ΑΠΡ. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).

 

6.  Πληροφορική (1 μάθημα x 5 ECTS = 5 ECTS)

        Το μάθημα Πληροφορικής προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

 

7.  Ξένη Γλώσσα (1 μάθημα x 4 ECTS = 4 ECTS)

        Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα (1) μάθημα από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Α.Π.Θ.

 

8.  Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS)

     Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμ¬βα-νομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Δεν μπορεί να δηλωθεί ως ΕΕ μάθημα ξένης γλώσσας. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας  (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS – κωδικοί Φ197-699)

     Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης που επιλέ-γουν από τα προσφερόμενα, τα οποία ανανεώνονται κάθε έτος. Τα μαθήματα αυτά προσφέ¬ρουν αναλυτικότερη ενασχόληση με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα Σεμινάρια, στα οποία γίνεται εμβάθυνση σε φιλοσοφικά ζητήματα ή κείμενα και ερευνητική προσέγγισή τους. Ο ανώτατος αριθμός φοιτη¬τών και φοιτητριών ανά σεμινάριο είναι τριάντα (30), η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και αντί τελικής εξέτασης εκπονείται γραπτή εργασία.

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες της Κατεύθυνσης κατά τα ακαδ. έτη 2013-14 & 2014-15 είχαν δηλώσει, σύμφωνα με την τότε ρύθμιση, εκτός από τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, επιπλέον ΦΚ, αυτά έχουν πιστωθεί ως μαθήματα Κατεύθυνσης. Από το ακαδ. έτος 2015-16 δεν ισχύει αυτή η ρύθμιση και ο μέγιστος αριθμός ΦΚ είναι τρία (3)· τυχόν πρόσθετα ΦΚ μπορούν να πιστωθούν μόνον ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 

Κατεύθυνση Παιδαγωγικής (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS)

     Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα. Το μάθημα Π1000 είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και τις φοιτή¬τριες της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2011-12), εκτός εάν έχουν προακτέο βαθμό στο ΕΙΣΜ600.

 

 

Διευκρινίσεις για τους φοιτητές που εισήχθησαν τα ακαδ. έτη 2011-12 & 2012-13

 

1. Φιλοσοφικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: εφόσον έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Φιλοσοφίας (Φ102, Φ104, Φ107, Φ109, Φ113), κατοχύρωσαν τους βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων Κατεύθυνσης.

 

. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: εφόσον έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα καταργηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΕΙΣΜ 600), κατοχύρωσαν τους βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων που ανήκουν στα έξι (6) μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής: το ΙΕΑΙ 500 αντιστοιχεί στο μάθημα «Ιστορική Παιδαγωγική» (ΙΠ 700). Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων κορμού Παιδαγωγικής που οφείλουν να περάσουν είναι έξι (6) και μπορεί να συμπληρωθεί με κάποιο/α από τα υπόλοιπα μαθήματα αυτής της κατηγορίας.

 

. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: εφόσον έχουν προακτέο βαθμό στα παλαιότερα και καταρτηθέντα μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΙΕΑΙΙ 500, ΨΑΙ 200, ΨΑΙΙ 200, ΚΘΑΙ 300, ΚΘΑΙΙ 300, ΕΙΣΜ 600), κατοχυρώνουν τα μαθήματα αυτά ως εξής:

  • Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 ή ΙΕΑΙΙ 500ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική
  • Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 ή ΚΘΑΙΙ 300ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
  • Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 ή ΨΑΙΙ 200ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία
  • Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 και ΙΕΑΙΙ 500 → ΙΠ700 Ιστορική Παιδαγωγική και ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ή ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία
  • Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 και ΚΘΑΙΙ 300 → ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική ή ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία
  • Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 και ΨΑΙΙ 200 → ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία​ και ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική ή ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
  • Προακτέος βαθμός σε ΕΙΣΜ 600Π 1000 Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα
  • Τα μαθήματα ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, ΣΧΠΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική Ι και ΣΧΠΙΙ 400 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ εξακολουθούν να παραμένουν υποχρεωτικά.

. Φοιτητές και φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που έχουν κατοχυρώσει τα έξι (6) μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής του Νέου Προγράμματος Σπουδών και έχουν προακτέους βαθμούς σε επιπλέον μαθήματα κορμού του ΠΠΣ, τότε τα τελευταία που πλεονάζουν πιστώθηκαν ως μαθήματα Κατεύθυνσης.​

 

3. Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Στην κατηγορία αυτή κατοχυρώνονται όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων που έχουν περαστεί ως ΦΚ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής όφειλαν (σύμφωνα με το ΝΠΣ και το ΠΠΣ) να είχαν επιλέξει ΦΚ μόνο αρχαία φιλοσοφικά κείμενα. Από το ακαδ. έτος 2013-14 η κατηγορία ΦΚ περιλαμβάνει αποκλειστικά αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα.

 

. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ): Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας ή το Τμήμα μας (με κωδικό ΑΕΦ και ΛΦΙ). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) ΑΕΦ/ΛΦΙ: (α) Αν έχουν προακτέο βαθμό στα μαθήματα ΑΕΦ 106 και ΑΕΦ 112, αυτά μπορούν να τους πιστωθούν ως ΦΚ. (β) Αν έχουν προακτέο βαθμό σε άλλα μαθήματα, αυτά τους πιστώθηκαν ως ελεύθερες επιλογές.

 

. Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε μάθημα προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ή το Τμήμα Φιλολογίας στο Τμήμα Φ&Π με κωδικό ΝΕΦ/ΜΕΦ. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εξετα¬σθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) ΝΕΦ/ΜΕΦ, αυτά τους πιστώθηκαν ως ελεύθερες επιλογές.

 

5.. Γλωσσολογία (ΓΛΩ 301, 310): Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα μαθήματα ΓΛΩ 301 & 310, τον πιστώνονται ως βαθμό μαθήματος ελεύθερης επιλογής.

  

6. Πληροφορική: Ο τελικός βαθμός της πληροφορικής στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει και στα δύο μαθήματα πληροφορικής που προσφέρονταν (ΠΛ101, ΠΛ102), ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των δύο μαθημάτων.

 

7. Ξένη γλώσσα: Ο τελικός βαθμός της ξένης γλώσσας στο πτυχίο είναι ένας (1): στην περί¬πτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει σε περισσότερα από ένα μαθήματα ξένης γλώσσας, ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών όσων μαθημάτων ξένης γλώσσας έχει περάσει.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Κατηγορία μαθημάτων

1ο εξ.

 

2ο εξ. 

3ο εξ.

4ο εξ.

5ο εξ.

6ο εξ.

7ο εξ.

8ο εξ.

Σύνολ

μαθημ

ECTS/

μάθημα

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΑ

 (31)

Φιλοσοφία: κορμός (6)

2(10)

1

(5)

2(10)

1(5)

6

5

30

Φιλοσοφικά κείμενα (3)

1(6)

1(6)

1(6)

3

6

18

Παιδαγωγική: κορμός (6)

2(11)

1

(5)

2(10)

1(5)

6

ή 6

31

Διδακτικές μεθοδολογίες (3)

1(6)

1(6)

1(6)

3

6

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχαία γραμματεία (3)

1(5)

1(5)

1(5)

3

5

15

Νεοελληνική γραμματεία (3)

1(5)

1(5)

1(5)

3

5

15

Ιστορία (3)

1(4)

1(4)

1(4)

3

4

12

Πληροφορική (1)

1(5)

1

5

5

Ξένη γλώσσα (1)

1(4)

1

4

4

Ελεύθερες επιλογές (2)

1(4)

1(4)

2

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΕΥ

ΘΥΝΣΗ

 (14)

1. Φιλοσοφία (14)

Μαθήματα κατεύθυνσης κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

2(12)

2(12)

3(18)

3(18)

4(24)

14

6

84

2. Παιδαγωγική  (14)

Μαθήματα κατεύθυνσης κατ' επιλογήν υποχρεωτικά 

2(12)

2(12)

3(18)

3(18)

4(24)

14

6

84

Σύνολο μαθημάτων

6

6

6

6

6

5

5

5

45

 

 

 

ECTS

31

28

30

32

32

29

30

28

 

 

240

- Σε παρένθεση οι πιστωτικές μονάδες (ECTS).

- Ο συνολικός αριθμός των δηλωνόμενων μαθημάτων μπορεί να φτάσει τα επτά (7) για τα εξάμηνα 1-6 και εννέα (9) για τα εξάμηνα 7 κ.ε.