Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (έτος εισαγωγής από 2011 και εξής)

 

 

 

Κατηγορία μαθημάτων

Σύνολο
μαθημ.

ECTS/
μάθημα

Σύνολο
ECTS

ΚΟΙΝΑ

(31)

Φιλοσοφία-κορμός (6)

   1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Φ 101)

   2. Γνωσιολογία (Φ 103)

   3. Πολιτική Φιλοσοφία (Φ 106)

   4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Φ 111)

   5. Νεότερη Φιλοσοφία (Φ 112)

   6. Σύγχρονη Φιλοσοφία (Φ 114)

6

5

30

Παιδαγωγική-κορμός (6)

   1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (ΕΙΣΠ 100) [6ECTS]

   2. Σχολική Παιδαγωγική Ι (ΣΧΠΙ 400)

   3. Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΣΧΠΙΙ 400)

   4. Ιστορική Παιδαγωγική (ΙΠ 700)

   5. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΚΕ 800)

   6. Εκπαιδευτική ψυχολογία (ΕΨ 900)

6

5/6

31

Φιλοσοφικά κείμενα (3)

   Κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας [ΦΚ]

3

6

18

Διδακτικές μεθοδολογίες (3)

   701 Νεοελληνικής Γλώσσας

   702 Ιστορίας

   703 Αρχαίων Ελληνικών

3

6

18

Άλλα φιλολογικά μαθήματα (9)

   Αρχαία ελληνική φιλολογία [ΑΕΦ] (3)

   Νεοελληνική γραμματεία και γλώσσα [ΝΕΦ] (3)

   Ιστορία (3)

 

3

3

3

 

5

5

4

 

15

15

12

Πληροφορική (1)

1

5

5

Ξένη γλώσσα (1)

1

4

4

Ελεύθερες επιλογές (2)

2

4

8

 

 

ΚΑΤΕΥ-
ΘΥΝΣΗ
(14)

Φιλοσοφία (14)

Μαθήματα κατεύθυνσης – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

14

6

84

Παιδαγωγική (14)

Μαθήματα κατεύθυνσης – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

14

6

84

 

 

 

Σύνολο μαθημάτων / ECTS

45

 

240

 

 

Κοινά μαθήματα

1.  Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού  (6 μαθήματα x 5 ECTS = 30 ECTS)

     Σκοπός των έξι μαθημάτων κορμού είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική των διαφόρων κλάδων της φιλοσοφίας και η επισκόπηση των κυριότερων περιόδων της ιστορίας της φιλο­σοφίας. Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες να τα παρακολουθούν στην αρχή των σπουδών τους.

 

2.  Μαθήματα Παιδαγωγικής –Κορμού  (6 μαθήματα, 31 ECTS)

        Τα έξι μαθήματα Κορμού καλύπτουν βασικές θεματικές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Συστήνεται στους/στις φοιτητές/τιες η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων στην αρχή των σπουδών τους.

 

3.  Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS – κωδικοί ΦΚ200-399)

        Επιλέγονται τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα (ΦΚ), τα οποία σκοπό έχουν την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα κείμενα της αρχαί­ας φιλοσοφικής γραμματείας από το πρωτότυπο.

 

4.  Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 6 ECTS = 18 ECTS)

        Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας δηλώνονται στα τελευταία εξάμηνα και συνίσταται να προηγείται η παρακολούθηση των μαθημάτων φιλολογικής κατάρτισης.

 

5.  Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (9 μαθήματα, 42 ECTS)

        Τα μαθήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα ως εξής:

α. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS].

      Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας και έχουν κωδικό ΑΕΦ ή ΛΦ.

β. Τρία (3) μαθήματα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 15 ECTS].

      Μπορεί να δηλωθεί οποιοδήποτε μάθημα με κωδικό ΝΕΦ.

γ. Τρία (3) μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης [x 4 ECTS = 12 ECTS]. Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).

 

6.  Πληροφορική (1 μάθημα x 5 ECTS = 5 ECTS)

        Το μάθημα Πληροφορικής προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

 

7.  Ξένη Γλώσσα (1 μάθημα x 4 ECTS = 4 ECTS)

        Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα (1) μάθημα από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Α.Π.Θ.

 

8.  Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS)

     Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβα­νομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας  (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS – κωδικοί Φ197-699)

     Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα, τα οποία ανανεώνονται κάθε έτος. Στα μαθήματα αυτά υπάρχει η δυνατότητα αναλυτικότερης ενασχόλη­σης με συγκεκριμένες μορφές, περιόδους και προβλήματα της φιλοσοφικής σκέψης. Προσφέρονται και σεμιναριακά μαθήματα, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα εμβάθυνσης σε φιλοσοφικά ζητήματα ή κείμενα και ερευνητικής προσέγγισής τους. Ο ανώτατος αριθμός φοιτητών ανά σεμινάριο είναι τριάντα (30) και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Αντί τελικής εξέτασης εκ­πονείται γραπτή εργασία.

 

Κατεύθυνση Παιδαγωγικής (14 μαθήματα x 6 ECTS = 84 ECTS)

     Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιτύχουν σε 14 μαθήματα Κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα.

 

 

 

Διευκρινίσεις για τους φοιτητές που εισήχθησαν τα ακαδ. έτη 2011-12 & 2012-13

 

1. Φιλοσοφικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Φιλοσοφίας και έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα υπό κατάργηση μαθήματα Κορμού του Τομέα Φιλοσοφίας (Φ102, Φ104, Φ107, Φ109, Φ113), θα κατοχυρώσουν τους βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων Κατεύθυνσης.

 

. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Φιλοσοφίας και έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα υπό κατάργη­ση μαθήματα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΕΙΣΜ 600), θα κατοχυρώσουν τους βαθμούς αυτούς ως βαθμούς μαθημάτων που ανήκουν στα έξι (6) μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής: το ΙΕΑΙ 500 αντιστοιχεί στο μάθημα «Ιστορική Παιδαγω­γική». Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων κορμού Παιδαγω­γικής που οφείλουν να περάσουν είναι έξι (6) και μπορεί να συμπληρωθεί με κάποιο/α από τα υπόλοιπα μαθήματα αυτής της κατηγορίας.

 

. Παιδαγωγικά μαθήματα κορμού για τους φοιτητές Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση Παιδαγωγικής και έχουν προακτέο βαθμό στα υπό κατάργηση μαθήμα­τα Κορμού του Τομέα Παιδαγωγικής (ΙΕΑΙ 500, ΙΕΑΙΙ 500, ΨΑΙ 200, ΨΑΙΙ 200, ΚΘΑΙ 300, ΚΘΑΙΙ 300, ΕΙΣΜ 600), θα κατοχυρώσουν τα μαθήματα αυτά ως εξής:

  • Προακτέος βαθμός σε ΙΕΑΙ 500 ή ΙΕΑΙΙ 500ΙΠ 700 Ιστορική Παιδαγωγική
  • Προακτέος βαθμός σε ΚΘΑΙ 300 ή ΚΘΑΙΙ 300ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
  • Προακτέος βαθμός σε ΨΑΙ 200 ή ΨΑΙΙ 200ΕΨ 900 Εκπαιδευτική ψυχολογία
  • Προακτέος βαθμός σε ΕΙΣΜ 600Οποιοδήποτε μάθημα Κορμού (από τα έξι)

Σημείωση-παράδειγμα: εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης έχει περάσει και τα δύο μαθήματα (π.χ. ΚΘΑΙ 300 και ΚΘΑΙΙ 300), θα προσμετρηθούν και τα δύο (2) ως Κορμού και θα απο­μένουν, πλέον, τέσσερα (4) μαθήματα τα οποία θα πρέπει να επιλέξει από τα υπόλοιπα μαθήματα αυτής της κατηγορίας.

 

3. Φιλοσοφικά Κείμενα (ΦΚ): Στην κατηγορία αυτή κατοχυρώνονται όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων που έχουν περαστεί ως ΦΚ. Από το ακαδ. έτος 2013-14 η κατηγορία ΦΚ θα περιλαμβάνει μόνο αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα.

 

. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ): Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας (και έχουν κωδικό ΑΕΦ ή/και ΛΦ). Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) ΑΕΦ/ΛΦ: (α) Αν έχουν προακτέο βαθμό στα μαθήματα ΑΕΦ 106 και ΑΕΦ 112, αυτά μπορούν να τους πιστωθούν ως ΦΚ. (β) Αν έχουν προακτέο βαθμό σε άλλα μαθήματα, αυτά θα τους πιστωθούν ως ελεύθερες επιλογές.

 

. Νεοελληνική Γραμματεία και Γλώσσα (ΝΕΦ): Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν οποιοδήπο­τε μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ή το Τμήμα Φιλολο­γίας με κωδικό ΝΕΦ. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα από τρία (3) ΝΕΦ, αυτά θα τους πιστωθούν ως ελεύθερες επιλογές.

 

  –. Γλωσσολογία (ΓΛΩ 301, 310): Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο από τα μαθήματα ΓΛΩ 301 & 310, ο βαθμός αυτός πιστώνεται ως βαθμός μαθήματος ελεύθερης επιλογής.

  

6. Πληροφορική: Ο τελικός βαθμός της πληροφορικής στο πτυχίο θα είναι ένας (1), και στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχουν επιτύχει σε δύο μαθήματα πληροφορικής θα προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των δύο μαθημάτων.

 

7. Ξένη γλώσσα: Ο τελικός βαθμός της ξένης γλώσσας στο πτυχίο θα είναι ένας (1) και θα προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών όσων μαθημάτων ξένης γλώσσας έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια.