Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (έτος εισαγωγής από 2003 έως 2010)

 

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και εξής ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΠΠΣ, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δέκα κοινά μαθήματα (5 από τα μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 5 από τα μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής). Τα μαθήματα αυτά είναι τα εξής:Φ 101

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Φ 103

Γνωσιολογία

Φ 106

Πολιτική Φιλοσοφία

Φ 111

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Φ 112

Νεότερη Φιλοσοφία

100 ΕΙΣΠ

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

400 ΣΧΠ Ι

Σχολική Παιδαγωγική Ι

400 ΣΧΠ ΙΙ

Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ

500 ΙΕΑ Ι

Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

600

Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας

 

    

  ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  Συνοπτική δομή του ΠΠΣ με κατεύθυνση τη Φιλοσοφία:  Κατηγορίες μαθημάτων

  Μαθήματα (ECTS)

  Ι. Φιλοσοφία – κορμός

  11 (50)

  ΙΙ. Φιλοσοφικά κείμενα

  3 (15)

  ΙΙΙ. Φιλοσοφία – κατεύθυνση

  9 (45)

  IV. Φιλοσοφία – σεμινάρια

  2 (10)

  V. Μαθήματα Παιδαγωγικής

  5 (22)

  VI. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης

  14 (61)

  VII. Διδακτική μεθοδολογία

  3 (15)

  VIII. Ξένη Γλώσσα

  4 (12)

  IX. Πληροφορική

  2 (6)

  X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

  2 (8)

  ΣΥΝΟΛΟ

  55 (244)

   Αναλυτικά:

   Ι. Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κορμού (11 μαθήματα, 50 ECTS)

   Φ 101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία [4 ECTS]

   Φ 102 Οντολογία – Μεταφυσική [5 ECTS]

   Φ 103 Γνωσιολογία [4 ECTS]

   Φ 104 Φιλοσοφία των Επιστημών [5 ECTS]

   Φ 106 Πολιτική Φιλοσοφία [4 ECTS]

   Φ 107 Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης [5 ECTS]

   Φ 109 Ηθική Φιλοσοφία [5 ECTS]

   Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία [4 ECTS]

   Φ 112 Νεότερη Φιλοσοφία [4 ECTS]

   Φ 113 Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας & των μέσων χρόνων [5 ECTS]

   Φ 114 Σύγχρονη Φιλοσοφία [5 ECTS]

   ΙΙ. Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS – κωδικοί ΦΚ 200-399)

   ΙΙΙ. Μαθήματα Φιλοσοφίας – Κατεύθυνσης (9 μαθήματα x 5 ECTS = 45 ECTS – κωδικοί Φ 197-599)

   Όσοι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης έχουν συμπληρώσει τα τρία (3) απαιτούμενα ΦΚ, μπορούν να δηλώσουν πρόσθετα ΦΚ, τα οποία θα πιστώνονται ως μαθήματα Κατεύθυνσης. Επίσης, οι φοιτητές/ τριες μπορούν να επιλέξουν αντί δύο (2) μαθημάτων Κατεύθυνσης την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, από την οποία πιστώνονται 10 ECTS.

   ΙV. Φιλοσοφικά σεμινάρια (2 μαθήματα x 5 ECTS = 10 ECTS – κωδικοί Φ 600-699)

   V. Μαθήματα Παιδαγωγικής (5 μαθήματα, 22 ECTS)

   100 ΕΙΣΠ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [5 ECTS]

   400 ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι [4 ECTS]

   400 ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ [4 ECTS]

   500 ΙΕΑ Ι Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [4 ECTS]

   600 Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας [5 ECTS]

   VΙ. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (14 μαθήματα, 61 ECTS)

   α. Πέντε μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας [x 5 ECTS = 25 ECTS].

   β. Πέντε μαθήματα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας [x 4 ECTS = 20 ECTS].

   γ. Τρία μαθήματα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης) [x 4 ECTS = 12 ECTS]. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).

   δ. Ένα μάθημα Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία [4 ECTS].

   VIΙ. Μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS)

   701 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

   702 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

   703 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

   VIII. Ξένη Γλώσσα (4 μαθήματα x 3 ECTS = 12 ECTS)

   IX. Πληροφορική (2 μαθήματαx 3 ECTS = 6 ECTS)

   Μαθήματα Πληροφορικής Ι και ΙΙ.

   X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS)

   Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).

    

   Μεταβατικές διατάξεις (για όσους εισήχθησαν έως και το ακαδ. έτος 2010-11):

   • Τα παλαιότερα μαθήματα Φ105, Φ108, Φ110, Φ115, Φ116 και Φ197-199 πιστώνονται στην κατηγο­ρία «Μαθήματα Κατεύθυνσης».
   • Οι φοιτητές/τριες που οφείλουν κάποιο από τα υποχρεωτικά μαθή­ματα Κατεύθυν­σης Φ102, Φ104, Φ107, Φ109, Φ113, καθώς και από τα δύο (2) Σεμινάρια, μπορούν να τα αντικαταστή­σουν με ίσο αριθμό προσφερομένων μαθημάτων Κατεύθυνσης. Στο εξής τα παραπά­νω πέντε μαθήματα και τα σεμινάρια, όταν προσφέρονται και δηλώνονται, θα υπολογίζονται ως μαθήματα κατεύθυνσης.
    • ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν έως και το ακαδ. έτος 2008-9 και οφείλουν το Φ114 μπορούν να το αντικαταστή­σουν με οποιοδήποτε μάθημα Κατεύθυνσης.
   • Τα καταργούμενα υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού Παιδαγωγικής αντικαθίστανται ως εξής:

   - Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΕΑΙ 500) →  Ιστορική Παιδαγω­γική  (ΙΠ 700)

   - Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας (ΕΙΣΜ600) → Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΚΕ 800) ή Εκπαιδευτική ψυχολογία (ΕΨ 900).

   • Το μάθημα Γλωσσολογίας (ΓΛΩ 301), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από οποιοδήποτε μάθημα που προσφέρουν τα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Απόφαση Γ.Σ. 202/04.10.2012).
   • Το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ (ΠΛ102), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από το Π1901 (μόνο για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας και μόνο στο εαρινό εξάμηνο).
   • Οι παλιότερες ρυθμίσεις, που περιλήφθηκαν σε παλιότερους Οδηγούς Σπουδών ή αναρτήθηκαν κατά καιρούς στους πίνακες ανακοινώσεων ή/και στο Forum του Τμήματος, δεν ισχύουν πλέον.

   Οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει και δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις θα επιλυθεί στην Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων, μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή.

    

    

   ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

   Συνοπτική δομή του ΠΠΣ με κατεύθυνση την Παιδαγωγική:   Κατηγορίες μαθημάτων

   ECTS (μαθήματα)

   Ι. Μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής

   47 (10)

   ΙΙ. Μαθήματα Φιλοσοφίας

   20 (5)

   ΙΙΙ. Μαθήματα Παιδαγωγικής – κατεύθυνση

   50 (10)

   IV. Φιλοσοφικά κείμενα

   15 (3)

   V. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης

   65 (15)

   VI. Μάθημα Ψυχολογίας

   4 (1)

   VII. Διδακτική μεθοδολογία

   15 (3)

   VIII. Ξένη Γλώσσα

   12 (4)

   IX. Πληροφορική

   6 (2)

   X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

   8 (2)

   ΣΥΝΟΛΟ

   242 (55)

    

     

    Αναλυτικά:

    Ι. Μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής (10 μαθήματα, 47 ECTS)

    ΕΙΣΠ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [5 ECTS]

    200 Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής [5 ECTS]

    ΨΑ Ι Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ι [5 ECTS]

    ΨΑ ΙΙ Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής ΙΙ [5 ECTS]

    300 Κοινωνιολογική Θεμελίωση της Αγωγής

    ΚΘΑ Ι Θέματα Κοινωνικοποίησης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης [5 ECTS]

    ΚΘΑ ΙΙ Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης [5 ECTS]

    400 Σχολική Παιδαγωγική

    ΣΧΠ Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι [4 ECTS]

    ΣΧΠ ΙΙ Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ [4 ECTS]

    500 Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

    ΙΕΑ Ι Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης [4 ECTS]

    ΙΕΑ ΙΙ Ιστορία της Αγωγής [5 ECTS]

    600 Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας [5 ECTS]

    ΙΙ. Μαθήματα Φιλοσοφίας (5 μαθήματα, 20 ECTS)

    Φ 101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία [4 ECTS]

    Φ 103 Γνωσιολογία [4 ECTS]

    Φ 106 Πολιτική Φιλοσοφία [4 ECTS]

    Φ 111 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία [4 ECTS]

    Φ 112 Νεότερη Φιλοσοφία [4 ECTS]

    ΙΙΙ. Μαθήματα Παιδαγωγικής – κατεύθυνση (10 μαθήματα, 50 ECTS)

    Οι φοιτητές πιστώνονται από τα μαθήματα επιστημονικής κατάρτισης (ειδίκευσης) 50 ECTS, τα οποία επιλέγουν από τα προσφερόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής.

    IV. Φιλοσοφικά κείμενα (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS, κωδικοί ΦΚ 200-399)

    V. Μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης (15 μαθήματα, 65 ECTS)

    α. Πέντε μαθήματα x 5 ECTS =25 ECTS Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας

    β. Πέντε μαθήματα x 4 ECTS= 20 ECTS Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

    γ. Τρία μαθήματα x 4 ECTS= 12 ECTS από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης). Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).

    δ. Δύο μαθήματα x 4 ECTS= 8 ECTS Γλωσσολογίας: ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 310

    VI. Μάθημα Ψυχολογίας (1 μάθημα, 4 ECTS)

    Ένα μάθημα Γνωστικής, Κοινωνικής ή Εξελικτικής Ψυχολογίας. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4)

    VIΙ. Διδακτική Μεθοδολογία (3 μαθήματα x 5 ECTS = 15 ECTS)

    701 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

    702 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

    703 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

    VΙII. Ξένη Γλώσσα (4 μαθήματα x 3 ECTS = 12 ECTS)

    ΙΧ. Πληροφορική (2 μαθήματα x 3 ECTS = 6 ECTS)

    Μαθήματα Πληροφορικής Ι και ΙΙ.

    X. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (2 μαθήματα x 4 ECTS = 8 ECTS)

    Τα μαθήματα αυτά μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Οι ελάχιστες μονάδες ECTS του κάθε μαθήματος αυτής της κατηγορίας είναι τέσσερις (4).
    Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν αντί των μαθημάτων αυτών την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, από την οποία πιστώνονται, επίσης, 8 ECTS.

     

    Μεταβατικές διατάξεις (για όσους εισήχθησαν έως και το 2010-11):

    • Φοιτητής/τρια που δεν έχει προακτέο βαθμό στο ΙΕΑΙ500 ή στο ΙΕΑII500 θα πρέπει να δηλώσει το ΙΠ700. Εάν δεν έχει προακτέο βαθμό και στα δύο (2), τότε θα πρέπει να δηλώσει το ΙΠ700 και ένα (1) οποιοδήποτε μάθημα κατεύθυνσης Παιδαγωγικής.
    • Φοιτητής/τρια που δεν έχει προακτέο βαθμό στο ΚΘΑΙ300 ή στο ΚΘΑΙΙ300 θα πρέπει να δηλώσει το ΚΕ800. Εάν δεν έχει προακτέο βαθμό και στα δύο (2), τότε θα πρέπει να δηλώσει το ΚΕ800 και ένα (1) οποιοδήποτε μάθημα κατεύθυνσης Παιδαγωγικής.
    • Φοιτητής/τρια που δεν έχει προακτέο βαθμό στο ΨΑΙ200 ή στο ΨΑΙΙ200 θα πρέπει να δηλώσει το ΕΨ900. Εάν δεν έχει προακτέο βαθμό και στα δύο (2), τότε θα πρέπει να δηλώσει το ΕΨ900 και ένα (1) οποιοδήποτε μάθημα κατεύθυνσης Παιδαγωγικής.
    • Φοιτητής/τρια που δεν έχει περάσει το ΕΙΣΜ600 θα πρέπει να δηλώσει, υποχρεωτικά, το Π1000.
    • Τα μαθήματα Γλωσσολογίας (ΓΛΩ), για όσους τα χρωστούν, αντικαθίστανται από οποιοδήποτε μάθημα που προσφέρουν τα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Φιλολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Απόφαση Γ.Σ. 202/04.10.2012).
    • Το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ (ΠΛ102), για όσους το χρωστούν, αντικαθίσταται από το Π1438 (μόνο για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής και μόνο στο εαρινό εξάμηνο).

    Οποιοδήποτε ζήτημα δεν προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις θα επιλυθεί στην Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων, μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή.