ΠΜΣ Παιδαγωγική Επιστήμη:Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρυτανικής Απόφασης και του Ν.4485/2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» με ειδίκευση σε έναν από τους παραπάνω τρεις (3) κλάδους της Παιδαγωγικής:

  • την Ειδική Αγωγή
  • την Παιδαγωγική του Σχολείου
  • τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

 

Το ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση», με κριτήριο την προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, αποσκοπεί:  

  • στην εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτισή τους σε έναν από τους τρεις κλάδους της Παιδαγωγικής
  • στην ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο παιδαγωγικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη και την πρακτική άσκηση
  • στη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/τις ίδιες.

 

Το ΠΜΣ αυτό προκηρύσσεται ανά διετία. Η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ διακρίνεται στις τρεις παραπάνω ειδικεύσεις και έχει την εξής δομή:

Εξάμηνο

Μάθημα

ECTS

μάθημα

ECTS

μάθημα

ECTS

 

ECTS

 

1ο

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (ταχύρρυθμο σεμινάριο κορμού)

    5

Εκπαιδευτική έρευνα (2 μαθήματα κορμού)

10

Μάθημα ειδίκευσης 1

7,5

Μάθημα ειδίκευσης  2

7,5

 

2ο*

Μάθημα ειδίκευσης 3

7,5

Μάθημα ειδίκευσης 4

7,5

Μάθημα ειδίκευσης 5

7,5

Μάθημα ειδίκευσης 6

7,5

3ο

Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της ειδίκευσης

στην Παιδαγωγική του Σχολείου και στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

10

Πρακτική Άσκηση στο πεδίο της ειδίκευσης

10

( 20 στην ειδική Αγωγή)

Διεξαγωγή της μεταπτυχιακής έρευνας σε θέμα της ειδίκευσης

10

 

4ο

Συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε θέμα της ειδίκευσης

   30

*Κατά το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης Παιδαγωγική του Σχολείου και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση μπορούν να επιλέξουν αντί ενός μαθήματος ειδίκευσης το ξενόγλωσσο μάθημα του ευρωπαϊκού διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ που λειτουργεί στο Τμήμα.

 

Το Πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη με ειδίκευση σε έναν από τους παραπάνω κλάδους».

 

Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Για περισσότερες πληροφορίες: βλ. τον Κανονισμό του ΠΜΣ ή απευθυνθείτε στη γραμματέα του Τομέα Παιδαγωγικής, κ. Ελένη Ανθούλα, 2310 997358