Διδακτορικές σπουδές

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος:

  • στη Φιλοσοφία
  • στην Παιδαγωγική

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος  έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
        α. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
        β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
        Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα επιστημονικά πεδία της Φιλοσοφίας ή της Παιδαγωγικής είναι απαραίτητο ο ένας τουλάχιστον από τους δύο αυτούς τίτλους (Πτυχίο ή Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) να εμπίπτει στο αντίστοιχο οικείο ή σε συναφές πεδίο. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνονται δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε άλλο επιστημονικό πεδίο.

 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

 

Οι περίοδοι κατάθεσης αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι:

1-20 Σεπτεμβρίου

1-20 Ιανουαρίου

1-20 Μαΐου

Βλ. σχετικά τα κατωτέρω συνημμένα αρχεία.