Διοίκηση - Τομείς

 

Πρόεδρος του Τμήματος:       Αν. Καθ. Γιώργος Ζωγραφίδης

Αναπληρωτής Πρόεδρος:       Καθ. Σουζάνα Παντελιάδου

Προϊστάμενος Γραμματείας:   Σάββας Παπαδόπουλος, 2310.995206, info@edlit.auth.gr

 

Το Τμήμα απαρτίζεται από δύο Τομείς:

 

  • Τομέας Φιλοσοφίας

Διευθυντής:  Καθηγητής,  Θεόδωρος Πενολίδης

Γραμματεία: Αποστολία Μούντιου, τηλ. 2310.99.7319, fax. 2310.99.7993, gramphilos@edlit.auth.gr

 

  • Τομέας Παιδαγωγικής

Διευθυντής: Καθηγητής, Δημήτριος Σταμοβλάσης

Γραμματεία: Ελένη Ανθούλα, 2310.99.7358, eanthoul@edlit.auth.gr

 

  • Το Τμήμα διοικείται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:

α. τους καθηγητές/ήτριες του Τμήματος
β. έναν εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π.
γ. έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. (δεν έχει οριστεί)
δ. δύο εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών (δεν έχουν οριστεί)
ε. εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων (δεν έχουν οριστεί)

 

  • Οι Τομείς διοικούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, η οποία απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από:

α. τους καθηγητές/ήτριες του Τομέα
β. έναν εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π.
γ. έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π.
δ. έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών/τριών
ε. έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων