Αθανασάκης Δημήτριος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
208α ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7585
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Νεότερη Φιλοσοφία: Μεταφυσική, Φιλοσοφία της Φύσης, Γνωσιοθεωρία
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Προεπαναστατική και Μετεπαναστατική Φιλοσοφική Σκέψη στη Γαλλία του 18ου αιώνα – Σύγχρονη Γαλλική Φιλοσοφία
 • Πολιτική Φιλοσοφία
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Δ. Αθανασάκης, Υπόσταση και αιτιότητα στο «Περί Θεού» (Ηθική Ι) του Σπινόζα, Μεταδιδακτορική διατριβή, Ε.Ε. Α.Π.Θ., 2011.
 2. D. Athanasakis, Raison et désir dans la philosophie de Spinoza, Villeneuve d’Ascq: A.N.R.T. 2010.
 3. Δ. Αθανασάκης, Συμβολή της φιλοσοφίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: η φιλοσοφία του H. Bergson και η έννοια του χρόνου. Εφαρμογές στη διδασκαλία της φυσικής, δ.δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2006.
 4. Δ. Αθανασάκης, «Σπινόζα: Ζητήματα Οντο-γεωμετρίας» [κεφάλαιο σε υπό δημοσίευση συλλογικό τόμο με επιμέλεια της Μ. Μουζάλα].
 5. Δ. Αθανασάκης, «Θέματα Γνωσιολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης από τον Descartes στον Hume», ΕΑΠ, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΠΣ: «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», Διδακτικό υλικό, 2014.
 6. Δ. Αθανασάκης, Ο Σπινόζα και οι αριθμοί. Παρατηρήσεις για τον σπινοζικό «μονισμό», Διά-λογος, 5 (2015), σ. 9-27.
 7. Δ. Αθανασάκης, «Cum Deum definio…»: Θεός και causa sui στον Σπινόζα, Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία, 7 (2013), σ. 7-23.
 8. Δ. Αθανασάκης, Πολιτικές του πλήθους στον Σπινόζα και στον A. Negri, Κριτική. Επιστήμη και εκπαίδευση, 11 (2011), σ. 3-11.
 9. Δ. Αθανασάκης, «Omnia corpora in quibusdam conveniunt: οι φυσικές βάσεις της παραγωγής του Λόγου στη φιλοσοφία του Σπινόζα (Ηθική ΙΙ, 37-39)», στο Κ. Σκορδούλης, Ε. Νικολαΐδης et al. (επιμ.), Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα 5-9 Μαΐου 2010, Αθήνα: Νήσος 2011, σ. 81-88.
 10. Δ. Αθανασάκης, Θεωρίες του Υποκειμένου από τον Descartes στον Kant, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 51 (2008), σ. 129-152.
 11. Δ. Αθανασάκης, «Επιστήμη και Φιλοσοφία στον Descartes και στον Bergson», στο Κ. Σκορδούλης, Θ. Νικολαΐδης et al. (επιμ.), Ζητήματα Επιστήμης: Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική, Πρακτικά 4ης Συνάντησης Αθηνών, 28-30 Σεπτ. 2007, Αθήνα: Νήσος 2008, σ. 145-152.
 12. Δ. Αθανασάκης, Ο Bergson και το πρόβλημα του Χρόνου, Νεύσις, 16 (2007), σ. 65-87.