Μπονίδης Κυριάκος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
216β ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7232
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Θεωρία και έρευνα προγραμμάτων σπουδών, σχολικού βιβλίου και εκπαιδευτικού υλικού. Υπεύθυνος του Κέντρου Έρευνας Σχολικού Βιβλίου και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης και Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική της Ειρήνης
 • Θεωρίες και επιστημολογία της Επιστήμης της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Κριτική και Εποικοδομητική-Συστημική Παιδαγωγική.
 • Ζητήματα μεθοδολογίας της ποιοτικής -κυρίως της κριτικής και της «μετα-κριτικής»- εκπαιδευτικής έρευνας.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Μπονίδης, Κ.(1996). Οι ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι ως φορείς «εθνικής» παιδείας και πολιτισμού στη Μακεδονία (1869-1914). ΙΑΝΕ, 1. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
 2. Xochellis, P., Kapsalis, A., Bonidis, K., Ismyrliadou, Α., Hatzisavvides, S., Loukidou D. (2001). The image of the ‘other’ in the school history textbooks of the Balkan countries. Στο P. Xochellis, F. Toloudi (επιμ.). The image of the ‘other’/neighbour’ in the school textbooks of the Balkan countries. Typothito-George Dardanos: Athens, σσ. 43-74.
 3. Bonidis, K., Palaskas, S. Balabani, K. (2000). Nationalism and Education: The propagation of the 'Great Idea' of Greek Nationalism through Education in the European Territories of the Ottoman Empire in the late 19th Century. Στο N. Terzis (επιμ.), Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States, Education and Pedagogy in Balkan Countries 2. Thessaloniki: Kyriakidis Brothers, σσ. 209-234.
 4. Μπονίδης, Κ. (2004). Όψεις εθνοκεντρισμού στη σχολική ζωή της ελληνικής εκπαίδευσης: Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 134, σσ. 27-42.
 5. Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 6. Μπονίδης, Κ. (2008). Ταυτότητα και ετερότητα στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στα Πρακτικά της διημερίδας με θέμα: εθνική ταυτότητα & ετερότητα: πολλαπλές ταυτότητες στη μετανεωτερική εποχή (ηλεκτρονικά: http://edlitpened.web.auth.gr/doc/hmerida/anakoinwsis/bonidis.pdf
 7. Μπονίδης, Κ. (2009). Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και «παραδείγματα» ανάλυσης. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 13, σσ. 86-122.
 8. Μπονίδης, Κ. (2010). Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Γράφημα.
 9. Ανδρουλάκης, Α., Εμβαλωτής, Α., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη, Σ. (2011). Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών αναφορικά με τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Αθήνα: Έκδοση του ΙΠΕΜ.
 10. Μπονίδης, Κ. (2014). Η ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου ως μια συνθετική προσέγγιση ανάλυσης κειμένων. Στο Μ. Πουρκός (επιμ.). Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό». Αθήνα: Ίων, σσ. 473-497.
 11. Μπονίδης, Κ. (υπό έκδοση). Παιδαγωγική της Ειρήνης. Η θεωρία και η πράξη μιας εκπαίδευσης που αποβλέπει στην ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 12. Μπονίδης, Κ. (υπό έκδοση). Η Έρευνα και η αξιολογική Έρευνα των σχολικών βιβλίων: Το πεδίο, οι διαστάσεις και το μεθοδολογικό ζήτημα. Στο A. Κουλουμπαρίτση (επιμ.). Το σχολικό βιβλίο: Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Αξιολόγηση. Αθήνα: Γρηγόρης.