Δόικου Μάρω

Δόικου Μάρω
Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
208ζ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7312
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παιδιών και νέων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παιδιών και νέων με αναπηρία
 • Συναισθηματική και κοινωνική μάθηση
 •  Ακαδημαϊκή και κοινωνική στήριξη παιδιών και εφήβων με δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2016). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: GUTENBERG –Αναθεωρημένη έκδοση
 2. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2007). Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Η συμβολή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα Πρακτικά Συνεδρίου "Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής. Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας" (σσ. 240-253). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 3. Δόικου, Μ. (2001). Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των φοιτητών με ειδικές ανάγκες: Προβλήματα και προοπτικές, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 32, 10-25.
 4. Δόικου, Μ. (2001). Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων με οπτική ανεπάρκεια, Ψυχολογία, 8(4), 431- 450.
 5. Δόικου, Μ. (2005). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 143, 177-192.
 6. Δόικου, Μ. (2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 93-116.
 7. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Αντιλήψεις φοιτητών/τριών για το ρόλο του εκπαιδευτικού, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4, 89-118.
 8. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ψυχοκοινωνική στήριξη παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο χώρο του σχολείου: Εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος παρέμβασης, Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία,  2(8), 54-74.
 9. Doikou, M. & Diamandidou, K. (2011). Enhancing teachers' counselling skills: student teachers' views on a teachers' education programme, European Journal of Teacher Education, 34(1), 61-79.
 10. Doikou-Avlidou, M. & Dadatsi, K. (2013). Enhancing social integration of immigrant pupils at risk for social, emotional and/or behavioural difficulties: The outcomes of a small-scale social-emotional learning programme”, Emotional and Behavioural Difficulties, .18(1), 3-23.
 11. Κοτσάνη, Ι. & Δόικου-Αυλίδου Μ. (2015). Κοινωνικές σχέσεις των ατόμων με κώφωση με ακούοντες συνομηλίκους τους κατά τη σχολική φοίτηση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 60(32), 90-109.  
 12. Doikou-Avlidou, Μ. (2015). The educational, social and emotional experiences of students with dyslexia: The perspective of postsecondary education students, International Journal of Special Education, 30(1), 132-145.