Emeriti – Doctores h.c.

 

Emeriti:

ANDRIOPOULOS, Dimitrios

 

AVGELIS, Nikolaos

nikosavgelis@gmail.com

CHATZIDIMOU, Dimitrios

dimch@edlit.auth.gr

DELIGIORGI, Alexandra

deligiorgia@gmail.com

KELPANIDIS, Michalis †

 

MICHAELIDES-NOUAROS, Andreas †

 

PAPANAOUM, Zoi

zoipapa@edlit.auth.gr

PARISAKI, Theopi

thparisa@edlit.auth.gr

PENTZOPOULOU-VALALA, Athena-Tereza

 

SFENDONI-MENTZOU, Dimitra

sfendoni@edlit.auth.gr

PLANGESIS, Ioannis

yplanges@edlit.auth.gr

TERZIS, Nikolaos

terzis@edlit.auth.gr

XOCHELIS, Panagiotis

xochelis@edlit.auth.gr

ZIOGOU-KARASTERGIOU, Sidiroula

ziogou@edlit.auth.gr

 

Doctores h.c.:

John Anton † (1920-2014)

Prof. Emeritus, University of South Florida

Kostas Axelos † (1924-2010)

Paris I, Sorbonne

Lambros Couloubaritsis

Prof. Emeritus, Université libre de Bruxelles

Konstantinos Despotopoulos  † (1913-2016)

Prof. Emeritus, Academy of Athens

Evangelos Moutsopoulos

Prof. Emeritus, Academy of Athens

Alexander Nehamas

Professor of Philosophy, Princeton University

Ilya Prigogine † (1917-2003)

Université libre de Bruxelles, Nobel Prize 1977

Hermann Röhrs † (1917-2003)

University of Heidelberg

Josef Simon

Prof. Emeritus, University of Bonn