Πληροφορίες

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς στις συνεργαζόμενες χώρες Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία. Επίσης, μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έχουν την ευκαιρία με το ίδιο πρόγραμμα να μετακινηθούν με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί για επιμόρφωση.

 • Για τις θέσεις διακίνησης του Τμήματος, μπορείτε να κάνετε σχετική αναζήτηση (με κριτήρια) στον πλήρη κατάλογο συμφωνιών του ΑΠΘ: 

https://eurep.auth.gr/el/agreementslist

 

Η αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer System/ECTS), το οποίο έχει συμπεριληφθεί, τα τελευταία χρόνια, στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος Erasmus με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και της συνεργασίας μεταξύ των ανωτάτων ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανταλλαγές φοιτητών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων οι οποίες αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, το επίπεδο σπουδών και το μέγιστο αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετακινηθούν. Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έχει συνάψει 35 συμφωνίες διακίνησης με πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να διακινηθούν περί τους 100 φοιτητές ετησίως. Προτεραιότητα διακίνησης με αυτές τις συμφωνίες έχουν οι φοιτητές του Τμήματος· ειδικότερα, στα προγράμματα διακίνησης που αφορούν τη Φιλοσοφία δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Φιλοσοφίας, ενώ αντίστοιχα στις επιστημονικές συμφωνίες που αφορούν την Παιδαγωγική, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Παιδαγωγικής.

 

Τα κριτήρια επιλογής, βάσει απόφασης της Συγκλήτου, είναι τα εξής:

 1. Συμπλήρωση του 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που αναλογούν στο διάστημα μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.
 2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής.
 3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί έχουν προτεραιτότητα έναντι προπτυχιακών φοιτητών).
 4. Έτος εισαγωγής (δεν προτιμούνται οι "λιμνάζοντες" φοιτητές).
 5. Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης.
 6. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων).
 7. Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής
 8. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα.

Σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων τους και επιλογής τους, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/students/studies/evaluation.

 

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου προέλευσης, κυμαίνεται από τρεις έως και δώδεκα μήνες και αναγνωρίζεται πλήρως: το Ίδρυμα Προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Προέλευσης, ακόμη και εάν το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται απολύτως. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό και να ετοιμάζουν τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), η οποία υπογράφεται από κοινού από το Ίδρυμα Προέλευσης και το Ίδρυμα Υποδοχής. Μετά το τέλος της περιόδου το Ίδρυμα Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον εισερχόμενο φοιτητή και στο Ίδρυμα Προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και όπου θα αναγράφονται η τοπική βαθμολογία του φοιτητή, οι πιστωτικές μονάδες ECTS και η κατάταξη της βαθμολογίας του σε σχέση με εκείνες των υπόλοιπων συμφοιτητών του.
   Συστήνεται στους φοιτητές ανταλλαγής να επιλέγουν στο ίδρυμα υποδοχής μαθήματα τα οποία θα τους πιστωθούν στο ΑΠΘ ως μαθήματα κατεύθυνσης ή ελεύθερης επιλογής (όχι ως μαθήματα κορμού). Το σύνολο των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής πιστώνεται μετά την επιστροφή τους στο ΑΠΘ ως μάθημα κατεύθυνσης (αν υπάγεται στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας ή της Παιδαγωγικής) ή ως μάθημα ελεύθερης επιλογής - χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η αντιστοίχισή του με συγκεκριμένο μάθημα που έχει προσφερθεί ή προσφέρεται στο Τμήμα ΦΠ του ΑΠΘ. Τα μαθήματα πιστώνονται με τις μονάδες ECTS που είχαν στο ίδρυμα υποδοχής. Για ζητήματα αναγνώρισης και αντιστοίχισης μαθημάτων, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος ECTS Coordinator (οι επιμέρους διδάσκοντες δεν εμπλέκονται καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία).
   Σημειώνεται, επίσης, ότι οι φοιτητές Erasmus κατά τη διάρκεια της απουσίας τους στο εξωτερικό "μεταφέρουν" ουσιαστικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το Α.Π.Θ. στο ίδρυμα που τους υποδέχτηκε. Για τον λόγο αυτόν, δεν μπορούν να απουσιάζουν με Erasmus και να κάνουν, παράλληλα, δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο στο τμήμα τους.

 

Στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κτλ., εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές. Τυχόν καταβαλλόμενες εθνικές υποτροφίες και δάνεια εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές.

 

Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος φοιτητής στο τρίτο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο. Φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και πάλι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus για Πρακτική Άσκηση (Erasmus Placement): 
https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship.

 

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και όλα τα σχετικά έντυπα για το Erasmus, καθώς και για άλλα προγράμματα και συμφωνίες διακίνησης, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
https://eurep.auth.gr/el/students/studies/requirements
όπου μεταξύ άλλων φιλοξενούνται και τα χρήσιμα συνημμένα φυλλάδια.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετακίνηση ERASMUS+ για σπουδές 2018-2019 ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 2 Μαρτίου 2018. Για την διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://eurep.auth.gr/el/students/studies/procedure .

 

 • Information for incoming students – Πληροφορίες για εισερχόμενους φοιτητές:

https://eurep.auth.gr/en/students/info 

 

 • Συντονιστές Erasmus (ECTS Coordinators) του Τμήματος:

- για τους φοιτητές κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: Θ. Πενολίδης

- για τους φοιτητές κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: Γ. Ζαρίφης και Β. Φούκας