Φούκας Βασίλειος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
209β ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7190
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ιστορία της Αγωγής και των παιδαγωγικών ιδεών
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
 • Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία και Ιστορία των Σχολείων της Θεσσαλονίκης
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Β. Φούκας, Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1837-1910): Αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη 2005.
 2. Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1926-1940), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη 2009.
 3. Δ. Κυρίτσης & Β. Φούκας, Διερευνώντας την Τοπική Ιστορία της Θεσσαλονίκης: Απόψεις, στάσεις και γνωστικό επίπεδο μαθητών/τριών και η επίδραση της οικογένειας και του σχολείου στη διαμόρφωσή τους, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης 2010.
 4. Σ. Ζιώγου & Β. Φούκας (επιμ.), Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αι. – Μεσοπόλεμος): Προσωπογραφίες ευεργετών και εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακίδη 2013.
 5. Β. Φούκας, Η Παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα (18ος και 19ος αιώνας): Βασικοί εκπρόσωποι – αντιπροσωπευτικά κείμενα, Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακίδη 2014.
 6. Σ. Ζιώγου & Β. Φούκας, «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα», στο Πρακτικά τέταρτης Επιστημονικής Ημερίδας 30 Νοεμβρίου 2002, Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ιστορία και Προσφορά, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής 2004, σ. 101-166.
 7. Σ. Ζιώγου, Ευστρ. Βαχάρογλου, Β. Φούκας, «"Κοινωφελέστατον και εθνικόν τέμενος": Μαράσλειον Ελληνογαλλικόν Εμπορικόν και Πρακτικόν Λύκειον Στεφάνου Νούκα: Η φυσιογνωμία του σχολείου, σπουδές και σπουδαστές (1895-1914)», στο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά 19ος και 20ός αιώνας, Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης–Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 2006, σ. 303-334.
 8. Β. Φούκας, «"…νέοι ζητούντες και μη ευρίσκοντες εργασίαν ή η αμέτρητη στρατιά της πέννας…". Οι επαγγελματικές επιλογές των νέων κατά την περίοδο του μεσοπολέμου: Απόψεις καθηγητών, φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», στο Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006, Αθήνα: Gutenberg 2008, σ. 411-434.
 9. S. Ziogou, V. Foukas, P. Chatzimpei, «Childhood and Pedagogical theory in Greece (19th – first decades of the 20th century): From “the small adult” to the “child’s psychology”», στο L. Hopkins, M. Macleod, W.C. Turgeon (επιμ.), Negotiating Childhoods,Oxford U.K.: Inter-Disciplinary Press 2010, p. 87-97.
 10. Β. Φούκας, «Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως τη Μεταπολίτευση: Πρόσωπα και προγράμματα, συνέχειες και ασυνέχειες», στο Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και απόψεις,τόμ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-2010), Αθήνα: Gutenberg 2011, σ. 485-509.
 11. Β. Φούκας, «Παιδική ηλικία και παιδαγωγική θεωρία στην Ελλάδα (18ος αιώνας – Μεσοπόλεμος): Από τη θεωρία του ‘μικρού ενήλικα’ στη διδασκαλία της ‘ψυχολογίας του παιδιού’», στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 57, 2014, σ. 43-58.
 12. V. Foukas, «Internationalization of pedagogical theory and the reflections on the Greek case, 1830-1930», στο Menon: Journal of Educational Research, 3, 2014, σ. 64-74.