Γιάννου Τριανταφυλλιά

Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
421 ΝΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7374
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ζητήματα ποιητικής στην αρχαία ελληνική γραμματεία (Πλάτων, Αριστοτέλης)
 • Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές
 • Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών
 • Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Η συμβολή του Πλάτωνα στη διαμόρφωση της αριστοτελικής “Ποιητικής”: Όροι και θέματα “περὶ ποιητικῆς” στους πλατωνικούς διαλόγους. Διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2012.
 2. «Επική βυζαντινή ποίηση και ο ακριτικός κύκλος», στο Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τόμ. Γ': Βυζαντινή Περίοδος. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2001, σ. 191-217.
 3. «Το διαδίκτυο και η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: Σχεδιάζοντας ένα νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον», στο Ι.Ν. Περυσινάκης & Α. Τσαγγαλίδης (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά συνεδρίου (Ιωάννινα, 16-17 Μαΐου 2002). Ιωάννινα 2004, σ. 57-70.
 4. «Οι ΤΠΕ στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών», στο Δ. Κουτσογιάννης (επιμ.), Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3, Κλάδος ΠΕ02. 3η έκδ. αναθεωρημένη, Πάτρα: ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 2014, σ. 114-139. [1η έκδ. Πάτρα: ΕΑΙΤΥ 2008.]
 5. «Ηλεκτρονικοί συμφραστικοί πίνακες λέξεων σε λογοτεχνικά έργα: Ένα παράδειγμα διδακτικής αξιοποίησης», ό.π., σ. 353-360.
 6. «Θεάματα-ἀκροάματα στη Μακεδονία: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα», στο Δ.Β. Γραμμένος (επιμ.), Στη Μακεδονία. Από τον 7ο αιώνα π.Χ. ώς την ύστερη αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2011, σ. 525-580.
 7. «Οι Ομηρικοί Ύμνοι», στο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Αρχαϊκή Επική Ποίηση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2015. [Ηλεκτρονική δημοσίευση: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/page_048.html?prev=true]
 8. (με τους Γ.Μ. Σηφάκη, Μ. Χριστάκου & Μ. Χριστοφοράκη)  «Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης του αρχαίου θεάτρου». Αρχαιολογία 71 (1999), σ. 71-75. Και σε αγγλική μετάφραση: «Ancient Theatre Electronic Documentation Project». Kleos 7 (2002), σ. 157-166.
 9. «Theatrical Activity in Classical and Hellenistic Macedonia». Logeion 6 (2016), σ. 30-92.
 10. «Theatrical Activity in Roman Macedonia». Logeion 7 (2017, υπό δημοσίευση).
 11. (με τη Μ. Ακριτίδου, επιστ. επιμ.) ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ. Σώμα κειμένων και συμφραστικοί πίνακες λέξεων για μείζονες Νεοέλληνες ποιητές. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2011. [Ηλεκτρονική δημοσίευση: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html]
 12. (με τις Στ. Μποτέλη & Αθ. Μαργώνη, επιστ. επιμ.) ΝΟΣΤΟΣ. Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην παγκόσμια λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2015. [Ηλεκτρονική δημοσίευση: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html]