Γκολίτσης Παντελής

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
208ε ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7356
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία με έμφαση στον Αριστοτέλη, τον Νεοπλατωνισμό και την εξηγητική παράδοση του Αριστοτέλη
 • Βυζαντινή φιλοσοφία
 • Μεσαιωνική φιλοσοφία (λογική – μεταφυσική)
 • Νεοελληνική φιλοσοφία (18ος αιώνας)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Les Commentaires de Simplicius et de Jean Philopon à la Physique d’Aristote. Tradition et innovation, coll. «Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina» 3, Berlin-New York: Walter de Gruyter 2008.
 2. Αριστοτέλης: Περί πορείας ζώων – Περί ζώων κινήσεως, Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια: Π. Γκολίτσης, «Αριστοτέλης Έργα» 11β, Αθήνα: νήσος 2017.
 3. «Α Byzantine philosopher’s devoutness to God: George Pachymeres’ poetic epilogue to his Commentary on Aristotle’s Physics», στο: B. Bydén-Κ. Ierodiakonou (επιμ.), The Many Faces of Byzantine Philosophy, Athens: Publications from the Norwegian Institute at Athens 2012, σ. 109-127.
 4. «John Philoponus on the third book of Aristotle’s De anima, wrongly attributed to Stephanus», στο: R. Sorabji (επιμ.), Aristotle Re-Interpreted. New Findings on Seven Hundred Years of the Ancient Commentators, London: Bloomsbury Publishing 2016, σ. 393-412.
 5. «Alexandre d’Aphrodise, Simplicius, et la cause efficiente de l’univers», στο: A. Balansard-A. Jaulin (επιμ.), Alexandre d'Aphrodise et la métaphysique aristotélicienne, Leuven: Peeters 2017, σελ. 221-239.
 6. «ἐσέντζια, ὀντότης, οὐσία: George Scholarios’ philosophical understanding of Thomas Aquinas’ De ente et essentia and his use of Armandus de Bellovisu’s commentary», στο: D. Searby (επιμ.), Never the Twain Shall Meet: Latins and Greeks learning from each other in Byzantium, Berlin: Walter de Gruyter, υπό έκδοση.
 7. «Der Begriff der Physis im späten Neuplatonismus», στο: D. Koch–I. Männlein-Robert–N. Weidtmann (επιμ.), Platon und die Physis, Tübingen: Attempto (Tübinger Phänomenologische Bibliothek), υπό έκδοση.
 8. «Un commentaire perpétuel de Georges Pachymère à la Physique d’Aristote, faussement attribué à Michel Psellos», Byzantinische Zeitschrift 100 (2007), σ. 637-676.
 9. «Είναι η φιλοσοφία στο Βυζάντιο αντιβυζαντινή;», Δευκαλίων 28/2 (2011), σ. 50-74.
 10. «Collation but not contamination: on some textual problems of Aristotle’s Metaphysics Kappa 1065a 25sqq», Revue d’Histoire des Textes 10 (2015), σ. 1-23.
 11. «On Simplicius’ life and works : a response to Hadot», Aestimatio 12 (2015), σ. 56-82.
 12. «Editing Aristotle’s Metaphysics: A Response to Silvia Fazzo’s Critical Appraisal of Oliver Primavesi’s Edition of Metaphysics Alpha», Archiv für Geschichte der Philosophie 98 (2016), σελ. 458-473.