Γενικές Πληροφορίες

 

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) εξαμήνων φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα επόμενα εξάμηνα μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Α.Π.Θ.

Δήλωση εγγραφής: Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. και τη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής υποβάλλει ηλε­κτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα.

Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα: «Το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώ­σεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του Ν.4009/11 [περί απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών/τριών που εισήχθησαν έως και το 2006-07], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτητική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεωρείται ως μηδέποτε απολε­σθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες» (Ν.4327/15, άρθρο 33). Επίσης, φοιτητές που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα επανεγγράφονται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) για τη διακοπή σπουδών (Ν.4415/16, άρθρο 56).

Μερική φοίτηση: Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους. Ο Οργανισμός του Α.Π.Θ. θα ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία  για την εφαρμογή των παραπάνω, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη διευκόλυνση της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.

Διακοπή φοίτησης: Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους στη γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του Α.Π.Θ. καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός εάν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

 

Προγράμματα Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΝΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρα­κολουθήσουν δώδεκα (12) κοινά μαθήματα (6 μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 6 μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής). Για το ΝΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 32.

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 έως και το ακαδ. έτος 2010-11 ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Σύμφωνα με το ΠΠΣ, όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δέκα (10) κοινά μαθήματα (5 μαθήματα κορμού Φιλοσοφίας και 5 μαθήματα κορμού Παιδαγωγικής). Για το ΠΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 36.

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν Πρό­γραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Όσοι φοιτητές/τριες επέλεξαν κάποιο μάθημα κορμού βάσει εκείνου του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς να το έχουν κατοχυρώσει, μπορούν να πάρουν αντί αυτού ως αντικατάσταση κάποιο μάθημα κατεύθυνσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών.

 

Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος: https://sis.auth.gr  (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων. Στους φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ δίνεται η δυνατό­τητα να έχουν πρόσβαση στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος).

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές του νέου προγράμ­ματος σπουδών (εισαχθέντες 2011/12–) είναι επτά (7), ενώ οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και άνω μπορούν να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα –ανεξαρτήτως, και στις δύο περιπτώσεις, του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών (2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα.

Για τη δήλωση των Διδακτικών Μεθοδολογιών, που συνδυάζονται με την Πρακτική Άσκηση Β΄ Κύκλου, βλ. σελ. 39 και τις σχετικές ανακοινώσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτηtές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά τη διάρκεια της απουσίας τους στο εξωτερικό ‘μεταφέρουν’ τυπικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το Α.Π.Θ. στο ίδρυμα που τους υποδέχθηκε. Για τον λόγο αυτόν δεν δικαιούνται να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων στο εξάμηνο εκείνο στο Τμήμα μας.

Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται, αφού τα δηλώσουν, να εξετάζονται σε δύο (2) επιπλέον κατ’ επιλογή μαθήματα (όχι μαθήματα κορμού και διδακτικές μεθοδολογίες), ο βαθμός των οποίων μπορεί να αντικαταστήσει χαμηλότερους βαθμούς άλλων κατ’ επιλο­γή μαθημάτων της ίδιας κατηγορίας.

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές/τριες που έχουν παρα­κολουθήσει επιτυχώς μάθημα με κωδικό είτε του ΠΠΣ είτε του ΝΠΣ δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά, (α) αν έχει ίδιο τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό και (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο.

Συγγράμματα: Η επιλογή συγγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική δήλωση σε ημερομηνία που ανακοι­νώνεται μετά την έναρξη του εξαμήνου, αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκλη­ρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr. Όσοι φοιτητές/τριες δεν επιλέ­ξουν συγγράμματα μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, δεν τα δικαιούνται. Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε φοιτητής/τρια είναι ίσος με τον ελάχιστο αριθμό των μαθημά­των που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και για τα οποία προσφέρεται σύγγραμμα μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Επιλογή Κατεύθυνσης: Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση σπουδών που επι­θυμούν (Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων το αργότερο στην αρχή του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων αυτής της Κατεύθυνσης (και μπορεί να γίνει το νωρίτερο στην αρχή του 3ου εξαμήνου).

 

Αξιολόγηση μαθημάτων

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ: http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Εξετάσεις

Για κάθε μάθημα, είτε διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινό ή εαρινό) είτε διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα (από τον ίδιο ή διαφορετικό καθηγητή), υπάρχουν δύο (2) εξετα­στικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του εξαμήνου που διδάσκεται· η δεύτερη ορίζεται τον Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή μόνο στα μαθήματα κορμού, τις διδακτι­κές μεθοδολογίες και την πληροφορική), οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο όταν προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν.

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος είναι η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωσή του στο εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα.

Οι φοιτητές/τριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (8 εξάμηνα) έχουν τη δυνατότητα στις επό­μενες εξεταστικές περιόδους να εξεταστούν στα μαθήματα που οφεί­λουν, εφόσον τα δηλώσουν, ανε­ξάρτητα από το εξάμηνο στο οποίο διδάσκονται, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα κατά τη δήλωση μαθημάτων του 7ου εξαμήνου και άνω, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, να δηλώσουν εντύπως στη Γραμματεία ότι θα εκπο­νήσουν πτυχιακή εργασία, για την οποία –εφόσον βαθμολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό– πιστώνο­νται με τις ακόλουθες μονάδες: α) αν ακολουθούν την Κατεύθυνση Φιλοσοφίας, 12 ECTS που αντι­στοιχούν σε δύο (2) μαθή­ματα Κατεύθυνσης (η εργασία έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία, τυχόν παραρτήματα κ.ά.)· β) αν ακολουθούν την Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, 8 ECTS που αντιστοι­χούν στα δύο (2) μαθήματα ελεύθε­ρης επιλογής. Σε περίπτωση δήλωσης πτυχιακής εργασίας ο αριθμός δηλωνώμενων μαθημάτων είναι για εκείνο το εξάμηνο επτά (7) για τους φοιτη­τές/τριες του Νέου ΠΣ και οκτώ (8) για τους φοιτητές/τριες του Παλαιού ΠΣ.

 

Ο βαθμός πτυχίου

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα. Η κλίμακα των προβιβάσιμων βαθμών και του βαθμού πτυχίου είναι: η εξής: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,50-8,49),  Καλώς (5-6,49).

Ο βαθμός του πτυχίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14.1/Β3/2166 (ΦΕΚ Β΄308/18.61987) υπολογίζεται ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τα τρίωρα μαθήματα) και δίνει το γινόμενο Α. (β) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (45 ή 55, αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλα­σιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β. (γ) Το πηλίκον της διαίρεσης των δύο γινομένων   (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου.

Σε περίπτωση που βαθμολογείται πτυχιακή εργασία ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου γίνεται ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή) πολλαπλασιά­ζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής για τα τρίωρα μαθήματα) και δίνει το γινόμενο Α1. (β) Ο βαθμός της πτυχιακής πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 (που είναι ο ανώτατος συντε­λεστής βαρύτητας) και δίνει το γινόμενο Α2. (γ) Προστίθενται τα δύο γινόμενα Α1 + Α2 και δίνουν το άθροισμα Α. (δ) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή: 43 ή 53, αναλό­γως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β1. (ε) Στο γινόμενο Β1 προστίθεται το 2 (συντελεστής πτυχιακής) και δίνει το άθροισμα Β. (στ) Το πηλίκον της διαίρεσης  του Α με το Β (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου.

 

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συνολικά, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να κάνουν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές δηλώσεις, μετά από σχε­τική ανακοίνωση της Γραμματείας και όπως αναφέρεται παραπάνω:

Στην αρχή κάθε εξαμήνου:

     (α) δήλωση εγγραφής

     (β) δήλωση μαθημάτων

     (γ) δήλωση συγγραμμάτων.

Στην αρχή 3ου–5ου εξαμήνου:

     (δ) δήλωση κατεύθυνσης σπουδών (γίνεται μαζί με τη δήλωση μαθημάτων).

Σε όσα μαθήματα τίθεται μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών,  οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να κάνουν δήλωση ενδιαφέροντος στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα στην πρώτη συνάντηση του εξαμήνου. Στη συνέχεια και μόνο εφόσον επιλεγούν (σύμφωνα με σχετικούς καταλόγους που θα ανακοινωθούν) δικαιούνται να δηλώσουν το μάθημα στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.