Γενικές Πληροφορίες

 

 

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Δήλωση εγγραφής: Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. και τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν ηλε­κτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα.

Μερική φοίτηση: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως “φοιτητές μερικής φοίτησης”, ύστερα από αίτησή τους. Δεν έχει καθοριστεί η διαδικασία: προβλέπεται ότι ο Κανονισμός του Α.Π.Θ. θα ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή των παραπάνω, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη διευκόλυνση της φοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία.

Διακοπή φοίτησης: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν, ύστερα από αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Η διάρκεια της διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της κανονικής φοίτησης, δηλαδή τα οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Στον Κανονισμό του Α.Π.Θ. θα καθοριστεί η σχετική διαδικασία. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται προσωρινά κατά τον χρόνο της διακοπής, εκτός εάν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

 

 

Προγράμματα Σπουδών

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα. Για το ΝΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 34.

Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες υπάρχει αρχείο με συνοπτικές οδηγίες για τον προσανατολισμό τους στο ΝΠΣ: https://www.edlit.auth.gr/node/3077.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 200304 έως και το ακαδ. έτος 2010-11 ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Για το ΠΠΣ βλ. παρακάτω σελ. 39.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν Πρό­γραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Φοιτητές και φοιτήτριες επέλεξαν κάποιο μάθημα κορμού βάσει εκείνου του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς να το έχουν κατοχυρώσει, μπορούν να πάρουν αντί αυτού ως αντικατάσταση κάποιο μάθημα κατεύθυνσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών.

 

 

Δήλωση μαθημάτων

Ημερομηνία – προθεσμία δηλώσεων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, μετά την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική γραμματεία του Τμήματος (https://students.auth.gr ηλεκτρο­νικές υπηρεσίες φοιτητών) δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερο­μηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων.

Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Νησίδα Υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω­γικής (μετά από ανακοίνωση της Γραμμα­τείας του Τμήματος).

Αριθμός μαθημάτων προς δήλωση

Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι φοιτή­τριες του νέου προγράμματος σπουδών (εισαγωγή: 2011 έως σήμερα) είναι επτά (7), ενώ οι του 7ου εξαμήνου και άνω μπορούν να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα –ανεξαρτήτως, και στις δύο περιπτώσεις, του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του παλιού προγράμματος σπουδών (εισαγωγή: 2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα.

Για τη δήλωση των Διδακτικών Μεθοδολογιών, που συνδυάζονται με την Πρακτική Άσκηση (2η σπείρα), βλ. σελ. 44 και τις σχετικές ανακοινώσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Σε κάθε εξάμηνο συνίσταται να δηλώνεται μία (1) Διδακτικά Μεθοδολογία και, πάντως, δεν μπορούν να δηλωθούν περισσότερες από δύο (2).

Για τη δήλωση πτυχιακής εργασίας, βλ. παρακάτω.

Δήλωση μαθημάτων Κατεύθυνσης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να δηλώσουν κάποιο μάθημα κατεύθυνσης οφείλουν να παρευρεθούν στην πρώτη συνάντηση του μαθήματος και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους στον διδάσκοντα/στην διδάσκουσα με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί.

α) Μαθήματα Κατεύθυνσης Φιλοσοφίας: θα δηλωθούν ηλεκτρονικά, όταν ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έως την οροφή των 90 δηλώσεων.

β) Μαθήματα Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής: (1) Τα μαθήματα χωρίς οροφή θα δηλωθούν ηλεκτρονικά, όταν ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. (2) Τα μαθήματα με οροφή δεν θα εμφανιστούν στην πλατφόρμα των δηλώσεων. Θα περαστούν στη δήλωση εξαμήνου των φοιτητών/φοιτητριών αποκλειστικά από τη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την κατάσταση που θα παραδώσει ο διδάσκων/η διδάσκουσα μετά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων.

Δήλωση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα 

Όσα μαθήματα δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα των δηλώσεων, πρέπει να δηλωθούν σε έντυπη συμπληρωματική δήλωση, η οποία η οποία θα υπογραφεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος και θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Επικάλυψη – αποκλεισμός μαθημάτων προς δήλωση

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προακτέο βαθμό σε κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά, (α) αν έχει ίδιο τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό ή (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο.

 

 

Δήλωση μαθήματος σε περίπτωση αποτυχίας σε αυτό και στις δύο εξεταστικές ενός εξαμήνου:

(α) σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή στα μαθήματα κορμού, τις διδακτι­κές μεθοδολογίες και την πληροφορική): οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο όταν προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν,

(β) στα άλλα μαθήματα: μπορούν στη θέση του κάθε μαθήματος να δηλώσουν είτε το ίδιο, εάν προσφερθεί πάλι, είτε κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας.

Υπέρβαση αριθμού μαθημάτων δήλωσης

Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού δηλωνόμενων μαθημάτων, η Γραμματεία θα προβεί, αναγκαστικά, στην τυχαία διαγραφή μαθημάτων από τις καρτέλες των φοιτητών ώστε να μην υπερβαίνεται ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός.

Φοιτητές σε Erasmus+

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά τη διάρκεια της απουσίας τους στο εξωτερικό “μεταφέρουν” τυπικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το Α.Π.Θ. στο Ίδρυμα που τους υποδέχθηκε. Για τον λόγο αυτόν δεν δικαιούνται στο εξάμηνο εκείνο να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα μας.

Πρόσθετα μαθήματα – Δηλώσεις για αντικατάσταση βαθμού

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δικαιούνται να αντικαταστήσουν τους βαθμούς συνολικά δύο (2) μαθημάτων από τα 30 κατ’ επιλογήν μαθήματα που οφείλουν για την απόκτηση πτυχίου (δηλ. εκτός από τον βαθμό στα δώδεκα μαθήματα κορμού και τις τρεις διδακτικές μεθοδολογίες). Γι’ αυτό, όταν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων ανά κατηγορία, δικαιούνται να δηλώσουν πρόσθετα μαθήματα για εξέταση· ο προακτέος βαθμός κάθε τέτοιου μαθήματος (έως δύο μαθήματα) αντικαθιστά τον χαμηλότερο βαθμό άλλου μαθή­ματος της ίδιας κατηγο­ρίας (Κατεύθυνσης Φ ή Π, ΦΚ, ΑΕΦ/ΛΦΙ,  ΝΕΦ/ΜΕΦ, Ιστορίας, Ξένης γλώσσας, Ελεύθερης Επι­λογής). Τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός αντικαθίσταται δεν συνυπολογί­ζονται στον βαθμό πτυχίου αλλά περιλαμβάνονται στην αναλυτική βαθμολογία. Τα αναγραφόμενα μαθήματα των οποίων ο βαθμός δεν συνυπολογίζεται δεν μπορεί να ξεπερνούν τα πέντε (5).

Επιλογή Κατεύθυνσης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν (Φιλοσοφία ή Παιδαγωγική) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων από το 3ο εξάμηνο και το αργότερο στην αρχή του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων αυτής της Κατεύθυνσης.

Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν δηλώσει Κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν μάθημα Κατεύθυνσης μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα. Το μάθημα θα τους πιστωθεί αναλόγως της Κατεύθυνσης που θα δηλώσουν αργότερα, δηλ. ως μάθημα είτε Κατεύθυνσης είτε Ελεύθερης Επιλογής.

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν έρθει με μετεγγραφή από άλλα αντίστοιχα Τμήματα μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε από τις δύο Κατευθύνσεις.

Η αλλαγή Κατεύθυνσης είναι δυνατή. Ωστόσο, μόνο δύο από τα μαθήματα της προηγούμενης Κατεύθυνσης μπορούν να πιστωθούν ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Τυχόν παραπάνω μαθήματα της προηγούμενης Κατεύθυνσης απλώς θα αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος και δεν θα συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου.

Πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο και άνω έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης που ακολουθούν. Η δήλωση της εργασίας γίνεται κατά την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, με κατάθεση ειδικού έντυπου (https://www.edlit.auth.gr/secretariat) στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η πτυχιακή εργασία, εφόσον βαθμολογηθεί με προακτέο βαθμό, πιστώνεται με τις ακόλουθες μονάδες:

     α) στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας με 12 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθή­ματα Κατεύ­θυνσης· η εργασία πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία, τυχόν παραρτήματα κ.ά.·

     β) στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής με 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Σε περίπτωση δήλωσης πτυχιακής εργασίας, ο αριθμός μαθημάτων προς δήλωση (εκτός της πτυχιακής) είναι για το εξάμηνο δήλωσής της επτά (7) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Νέου Προγράμματος Σπουδών και οκτώ (8) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παλαιού ΠΣ.

 

Δήλωση συγγραμμάτων

Η επιλογή συγγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική δήλωση σε ημερομηνία που ανακοινώνεται μετά την έναρξη του εξαμήνου, αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική υπη­ρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr Η εμπρόθε­σμη δήλωση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή του συγγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε φοιτητής και φοιτήτρια είναι ίσος με τον ελάχιστο αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και για τα οποία προσφέρεται σύγγραμμα μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ».

 

 

Αξιολόγηση μαθημάτων

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους. Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική ανώνυμη αξιολόγηση προσφέρει σημαντική ανατροφοδότηση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσι­μες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ: http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.edlit.auth.gr).

 

 

Εξετάσεις

Για κάθε μάθημα, είτε διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινό ή εαρινό) είτε διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα (από τον ίδιο ή διαφορετικό καθηγητή), υπάρχουν δύο (2) εξετα­στικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του εξαμήνου που διδάσκεται· η δεύτερη ορίζεται τον Σεπτέμβριο. Δεν επιτρέπεται η δεύτερη εξέταση σε μάθημα στο οποίο ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει προβιβάσιμο βαθμό.

 

 

 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα μετά και τη δεύτερη εξεταστική ενός εξαμήνου:

(α) σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή στα μαθήματα κορμού, τις διδακτι­κές μεθοδολογίες και την πληροφορική): οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο όταν προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν,

(β) στα άλλα μαθήματα: μπορούν στη θέση του κάθε μαθήματος να δηλώσουν είτε το ίδιο, εάν προσφερθεί πάλι, είτε κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας.

Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή κατά τις δύο περιόδους στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος είναι η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωσή του στο εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα.

Πρόσθετες εξετάσεις: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (δηλ. φοιτούν στο 9ο εξάμηνο κ.ε.) έχουν τη δυνατότητα στις επόμενες εξεταστικές περιόδους να εξεταστούν σε μαθήματα που είχαν δηλώσει σε παλαιό­τερα εξάμηνα αλλά δεν τα έχουν περάσει, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Προϋπόθεση για να εξεταστούν στα μαθήματα αυτά είναι να τα ξαναδηλώσουν, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας στην οποία περιλαμβάνονται τα προς εξέταση μαθήματα.

 

 

Ο βαθμός πτυχίου

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα. Η κλίμακα των προβιβάσιμων βαθμών και του βαθμού πτυχίου είναι: η εξής: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,50-8,49), Καλώς (5-6,49).

Ο βαθμός του πτυχίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14.1/Β3/2166 (ΦΕΚ Β΄ 308/ 18.6.1987) υπολογίζεται ως εξής:

(α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων πολλα­πλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τα τρίωρα μαθή­ματα) και δίνει το γινόμενο Α.

(β) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (45 ή 55, αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλα­σιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β.

(γ) Το πηλίκον της διαίρεσης των δύο γινομένων (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου.

Σε περίπτωση που βαθμολογείται πτυχιακή εργασία, ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου γίνεται ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή) πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής για τα τρίωρα μαθήματα) και δίνει το γινόμενο Α1. (β) Ο βαθμός της πτυχιακής πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 (που είναι ο ανώτατος συντελεστής βαρύτητας) και δίνει το γινόμενο Α2. (γ) Προστίθενται τα δύο γινόμενα Α1 + Α2 και δίνουν το άθροισμα Α. (δ) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή: 43 ή 53, αναλό­γως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β1. (ε) Στο γινόμενο Β1 προστίθεται το 2 (συντελεστής πτυχια­κής) και δίνει το άθροισμα Β. (στ) Το πηλίκον της διαίρεσης του Α με το Β (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου.

 

 

 

 

 

 

 

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συνολικά, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να κάνουν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές δηλώσεις, μετά από σχε­τική ανακοίνωση της Γραμματείας και όπως αναφέρεται παραπάνω:

Στην αρχή κάθε εξαμήνου:

     (α) δήλωση εγγραφής

     (β) δήλωση μαθημάτων

     (γ) δήλωση συγγραμμάτων.

Στην αρχή 3ου–5ου εξαμήνου:

     (δ) δήλωση κατεύθυνσης σπουδών (γίνεται μαζί με τη δήλωση μαθημάτων).

Σε όσα μαθήματα τίθεται μέγιστος αριθμός δηλώσεων, ο αριθμός αυτός θα συμπληρωθεί με τρόπο επιλογής που ανακοινώνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων.