Καλοκαιρινού Ελένη

Καλοκαιρινού Ελένη
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
208δ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7327
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Φιλοσοφία
 • Ηθική φιλοσοφία, Μετα-ηθική
 • Εφαρμοσμένη Ηθική, Ιατρική Ηθική, Βιοηθική
 • Πολιτική Φιλοσοφία
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. From Meta-Ethics to Ethics: An Overview of R. M. Hare’s Moral Philosophy, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, σσ. 265.  
 2. Δημητρίου Kυδώνη, Θωμά Aκυϊνάτου: Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα, τόμος 18, Aθηναι 2002, σσ. 303, επιμέλεια εκδόσεως και παρουσιάσεως καθώς και υπομνηματισμός, 'Εκδοσις Ιδρύματος Ερεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
 3. Ρ.Φ. 'Ατκινσον, Eισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία, Σύγχρονη Παιδεία, β’ έκδοση, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 199 (μτφρ. στα ελληνικά του βιβλίου: R. F. Atkinson, Conduct: An Introduction to Moral Philosophy, Macmillan, London-Melbourne-Toronto 1969).
 4. «La philosophie morale de Hare et les limites de son application: la question de l’ esclavage», στο Jean-Yves Goffi (επιμ.), Hare et la philosophie morale, Recherches sur la philosophie et le langage, Grenoble 2004, σσ.  217-229
 5. «Η επίδραση της Αρχαίας Ελληνικής σκέψης στη σύγχρονη Βιοηθική» στο M. G. Kuczewski and R. Polansky (επιμ.), Βιοηθική. Αρχαία θέματα σε σύγχρονους προβληματισμούς, μτφρ. Μιχάλης Κατσιμίτσης, επιστημ. επιμέλεια μετάφρασης Ελένη Καλοκαιρινού, Τραυλός, Αθήνα 2007, σσ. 527-584.  
 6. «Tracing the roots of European Bioethics back to the Ancient Greek philosophers – physicians» στο Amir Muzur and Hans - Martin Sass (επιμ.),  Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics, Lit Verlag, Berlin 2012, p. 59-70.
 7. «Freedom and Choice in R.M. Hare and J. P. Sartre», The Philosophical Inquiry, XVII. 3-4, 1995, σσ. 39-54.
 8. «Φιλόλαος ο Κιτιεύς και Απολλώνιος ο Τυανεύς: από το μύθο στην ιστορία» στην Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXXIII (2007), σσ. 9-19.
 9. «The experience of β-thalassaemia and its prevention in Cyprus» στο Medicine and Law Journal, vol. 27 (2008), σσ. 825-842.
 10. «Πώς θα ήθελα να ζήσω, πόσο θα ήθελα να ζήσω: σκέψεις για τις βελτιωτικές και τις γενετικές  τεχνολογίες», Ευδικία 9 (2009) σσ.  20-27.
 11. «Enhancing Technologies: Transformatio ad quod optimum?» in International Journal of Bioethics / Journal International de Bioethique, vol. 22, 3-4 (2011), σσ. 175-189.
 12. «Ανθρώπινα/ζωϊκά υβρίδια: τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», Ζήνων, Δελτίο της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου, τ. 27-32 (2006-2011), σσ. 173-182.