Μαυροσκούφης Δημήτρης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
110 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7976
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Διδακτική Μεθοδολογία (Διδασκαλία και Μάθηση)
 • Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Δ. Μαυροσκούφης – Γ. Μπέτσας, «’Τι πρέπει να κάνωμε για να αφομοιώσωμε τους ξενοφώνους’; Το γλωσσοκεπαιδευτικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη γλωσσική αφομοίωση των ξενόγλωσσων», Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ιστορία της Εκπαίδευσης ‘Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση’. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 30 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2011.
 2. D. Mavroskoufis – D. Kyritsis, “History Teaching either for inclusion or exclusion? Experiences and views of students from Greece and around the world”, στο Proceedings of the 12th International Conference of BASOPED “Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practices”. Thessaloniki: Kyriakidis, 2011.  
 3. Δ. Μαυροσκούφης, «Πολυπρισματικότητα και διδασκαλία της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο: Η περίπτωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964-65», στο  Ν. Παπαδάκης – Ν. Χανιωτάκης (επιμ.), Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική. Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Γ. Πυργιωτάκη. Αθήνα: Πεδίο,  2011.
 4. D. Mavroskoufis, “Teaching and Learning in Higher Education”, στο C. Spyridonides [Ed.], Improving learning quality in architectural education environments. 15th Meeting of Heads of Schools of Architecture. Center for Mediterranean Architecture, Chania – Crete, 1 – 4 September 2012..
 5. Δ. Μαυροσκούφης, «Στρατηγικές για την αξιοποίηση των πηγών και τη μεθόδευση της διδασκαλίας», στο Α. Παλληκίδης [επιμ.], Όψεις του ναζιστικού φαινομένου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2013.
 6. D. Mavroskoufis, “Learning Environments”, In L. Anderson [Ed.], Dynamic Teaching Tools. Thessaloniki: CDRSEE, 2013.
 7. D. Mavroskoufis, “Memory, Forgetting, and History Education in Greece: The Case of Greek Jews as an Example of Catastrophe Didactics”, International Journal of Humanities and Social Science, 2 (18), 2012, pp. 55-64
 8. Δ. Μαυροσκούφης, «Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός πριν και μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος», Φιλόλογος, 153 (2013).