Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 23/28-2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος ως εξής:

 1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
 3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

 

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

 

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Πολιτική ποιότητας

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

 

 

 1. Υψηλή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης
 2. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου
 3. Ανάπτυξη εξωστρέφειας και διεθνοποίησης
 4. Συνεχής βελτίωση και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών του Τμήματος
 5. Αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών
 6. Διαφάνεια στην κατανομή των πόρων και ορθολογική ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • Ανάπτυξη συνεργασιών και ακαδημαϊκών δράσεων που υποστηρίζουν και βελτιώνουν την υψηλή στάθμη των μελών του Τμήματος και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.
 • Διαρκή αυτοαξιολόγηση, επαναπροσδιορισμό στόχων, προγραμματισμό δράσεων
 • Δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΑΠΘ

 

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει:

 • Την ανάπτυξη πολύπλευρης γνώσης μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας.
 • Την  προαγωγή των επιστημών που θεραπεύει με την ακαδημαϊκή και η εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Την υψηλή στάθμη και ποιότητα σπουδών με βάση διεθνή κριτήρια.
 • Την άρτια θεωρητική και ερευνητική κατάρτιση των πτυχιούχων, η οποία θα τους επιτρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της γνώσης και να έχουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη ερευνητική ή και καθηγητική σταδιοδρομία.
 • Τη βελτίωση και η κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Παιδαγωγικής Επάρκειας  στη Φιλοσοφική Σχολή και στο σύνολο του Α.Π.Θ.