Μεταπτυχιακοί & Υπ. Διδάκτορες_EDIC+

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+) / μετακίνηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές.

 

Η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία των παιδιών και των νέων για μια δημοκρατική κοινωνία και ειδικότερα για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα, αποβλέποντας στην κοινωνική δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η προετοιμασία μιας νέας γενιάς στοχαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τον βασικό αυτό στόχο με επιτυχία.

 

Κύριο μέλημα του ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου με θέμα Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+) είναι η δημιουργία μιας «πλατφόρμας» νέων εκπαιδευτικών και ερευνητών από την Ευρώπη και διεθνώς, οι οποίοι θα συνεργάζονται και θα μαθαίνουν από κοινού, θα δημιουργούν ευκαιρίες δημοσίευσης και θα αποκτούν διεθνείς εμπειρίες αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής σε κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εκπαιδευτική αλλαγή.

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ συμμετέχει στο Δίκτυο Πανεπιστημίων EDIC+, με τα οποία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές. Aνάλογα με την ειδημοσύνη του, κάθε ένα από τα επτά συμμετέχοντα πανεπιστήμια έχει αναπτύξει και διδάσκει ένα αγγλόφωνο μάθημα στο πλαίσιο της παραπάνω θεματικής. Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να μετακινηθούν σε κάποιο από τα πανεπιστήμια του Δικτύου, ώστε να παρακολουθήσουν το μάθημα της επιλογής τους:

University of Humanistic Studies, Utrecht (συντονίζον Πανεπιστήμιο)

Theory and Practice of Citizenship Education: Teaching Democracy and Tolerance

 

University of Helsinki

Teachers’ Moral Competence in Pedagogical Encounters

 

Tallinn University

Educational Policy and Citizenship Education Bath Spa University Social and Educational Inclusion in Schools and their Communities

 

University of Barcelona

Ethical Competences for Democratic Citizenship at School and in Families

 

Charles University, Prague

Theater of the Oppressed and Educational Activities in Civil Society Aristotle University of Thessaloniki Multicultural/Intercultural Education

 

Τα μαθήματα εστιάζουν σε θέματα εκπαίδευσης μέσα από ένα ευρύ διεπιστημονικό πρίσμα, με παιδαγωγικές, φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές, νομικές, κτλ. διαστάσεις και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας και άλλων όμορων επιστημονικών πεδίων (και Τμημάτων του ΑΠΘ). Με τη συμμετοχή σε δύο μαθήματα του Eκπαιδευτικού Προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό EDIC+ (EDIC+ Certificate). Κατά το εξάμηνο της μετακίνησής τους, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν και άλλα μαθήματα της ειδίκευσής τους από τα προσφερόμενα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ενώ επίσης μπορούν να εργαστούν πάνω σε ένα τμήμα της υπό σχεδιασμό/εκπόνηση μεταπτυχιακής τους εργασίας/διδακτορικής τους διατριβής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το πανεπιστήμιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EDIC+:

https://www.uvh.nl/edic

Veugelers, W. (2019). Education for democratic intercultural citizenship. Leiden/Boston: Brill Sense.

Διαθέσιμο στο: https://brill.com/view/title/55956?lang=en

 

Για το μεταπτυχιακό μάθημα του ΑΠΘ στο πλαίσιο του EDIC+

ΠΕE 501 Μulticultural/Intercultural Education:

https://www.uvh.nl/university-of-humanistic-studies/studying/programmes-and- courses/education-for-democratic-intercultural-citizenship/edic-module-multicultural- intercultural-education

https://qa.auth.gr/el/class/1/600148500

 

Επικοινωνία:

Αναστασία Κεσίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Επιστ. υπεύθυνη του Προγράμματος EDIC+ για το ΑΠΘ

akesidou@edlit.auth.gr