Παντούλη Όλγα

Παντούλη Όλγα
Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
207 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7329
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Φύλο και επιστήμη
 • Γυναίκες στην ακαδημαϊκή κοινότητα  και γυναίκες επιστήμονες στις φυσικές επιστήμες
 • Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
 • Αφηγηματική ανάλυση
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Όλγα Παντούλη, «Γυναίκες και νέες τεχνολογίες: ‘Λόγοι’ φοιτητριών για τους υπολογιστές», στο Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου & Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (επιμ.), Νέες μελέτες για το φύλο στη σχολική πραγματικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2009.
 2. Όλγα Παντούλη (2007), «Ο παράγοντας του φύλου στα σχολικά εγχειρίδια Τεχνολογίας Α' και Β' Λυκείου», Χρονικά, 17, σ. 103-112.
 3. Όλγα Παντούλη, Σάσα Λαδά & Ελένη Χοντολίδου (2006), «Μαθήµατα Φύλου και Ισότητας στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των ελληνικών πανεπιστηµίων: Συγκριτική και συγχρονική προσέγγιση», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 147, σ.130-140.
 4. Όλγα Παντούλη & Γιώργος Παπαδόπουλος (2006), «Παρουσίαση της ελληνικής προσαρµογής της κλίµακας µέτρησης στάσεων απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Computer Attitude Scale)», Επιστήµες Αγωγής, 2, σ. 75-84.
 5. Όλγα Παντούλη (2005), «Φεµινιστική Παιδαγωγική: θεωρία και πράξη», Κίνητρο, 6, σ. 39-49.
 6. Όλγα Παντούλη (1995), «Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου: συμβολή στην ιστορία των Εληνίδων παιδαγωγών του εικοστού αιώνα», Χρονικά, 5, σ. 31-54.
 7. Όλγα Παντούλη & Ελένη Νιξαρλίδου, «Οι φοιτητές και η εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες: µελέτη περιπτώσεων σε δύο βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ», στο Πρακτικά 11ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα 6-8 Νοεµ. 2002, Αθήνα: ΤΕΙ Λάρισας, 2003, σ. 275-290.
 8. Όλγα Παντούλη, «Ο παράγοντας φύλο σε σχέση με τον πληροφικό αλφαβητισμό: θεωρητική προσέγγιση και ερευνητικά δεδομένα από το ΑΠΘ», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004, Θεσσαλονίκη.
 9. Όλγα Παντούλη, «Μέτρηση στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε την κλίµακα C.A.S. (Computer Attitude Scale)», στο Δημήτρης Χατζηδήμου κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (Αλεξανδρούπολη 28-30 Μαϊου 2004). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 2004, σ. 515-524.
 10. Όλγα Παντούλη & Όλγα Φωτακοπούλου, «Η ανάπτυξη της έννοιας του φύλου στις φυσικές και κοινωνικές επιστήµες: µια ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση», στο Συνέδριο προγράμματος «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: φύλο, εκπαίδευση και επιλογές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας, 15-18 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη.
 11. Όλγα Παντούλη & Ροζαλία Σταθοπούλου, «Μια διδακτική παρέµβαση για την προώθηση της  ισότητας των φύλων µέσα από τη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής», στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον», 17-19 Οκτωβρίου 2008, Δράμα.
 12. Όλγα Παντούλη, «Αφηγήσεις ζωής γυναικών επιστημόνων στην Ελλάδα: οι γυναίκες επιστήμονες στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την επιστήμη της μηχανικής και την τεχνολογία», 2ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Παιδαγωγικής Νέες Φωνές,  Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 9 – 10 Οκτωβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.