Πενολίδης Θεόδωρος

Theodoros Penolidis
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
214 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7564
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Οντολογία
 • Γνωσιολογία
 • Νεότερη Φιλοσοφία
 • Αρχαία Φιλοσοφία
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Theodoros Penolidis, Der Horos: G.W.F. Hegels Begriff der absoluten Bestimmtheit oder die logische Gegenwart des Seins [Ο όρος. Η εγελιανή έννοια του απόλυτου διορισμού ή η λογική παρουσία του Είναι], εκδ. Königshausen und Neumann, Würzburg 1997.
 2. Θεόδωρος Πενολίδης, Μέθοδος και Συνείδηση:  Η έννοια της συνείδησης στη νεότερη φιλοσοφία, εκδ. Μεταίχμιο, 2004.
 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Η Επιστήμη της Λογικής, Πρώτος Τόμος, Η αντικειμενική Λογική, Δεύτερο Βιβλίο, Η διδασκαλία περί της ουσίας (α), Μετάφραση, Πρόλογος, Σημειώσεις, Επιλεγόμενα, Θεόδωρος Πενολίδης, Κράτερος 2010.
 4. Theodoros Penolidis, «Zur Selbstvermittlung des Erkennens in bezug auf die Einheit des Selbstbewußtseins bei Kant und die innere Differenz des Begriffs bei Hegel» [Η συναγωγή της γνώσης μεθ’ εαυτής εν σχέσει προς την ενότητα της αυτοσυνείδησης στον Kant και την ενδιάθετη διαφορά της καταληπτικής Έννοιας στον Hegel], στον συλλογικό τόμο: «Aufhebung der Transzendentalphilosophie? Systematische Bei­träge zu Würdigung, Fortentwicklung und Kritik des transzendentalen Ansatzes zwischen Kant und Hegel», hrsg. von Thomas S. Hoffmann und Franz Ungler, Königshausen und Neumann. Würzburg 1994, σ. 169–193.
 5. Theodoros Penolidis, Unendlichkeit und Selbstbewußtsein. Bemerkungen zum Prozeß von Bewußtsein und Selbstbewußtsein in Hegels Phänomenologie des Geistes. [Το άπειρο και η αυτοσυνείδηση: Παρατηρήσεις για την πρόβαση της συνείδησης και της αυτοσυνείδησης στην εγελιανή Φαινομενολογία του Πνεύματος], στον συλλογικό τόμο: «Hegel als Schlüsseldenker der modernen Welt. Beiträge zur Deutung der Phänomenologie des Geistes aus Anlaß ihres 200-Jahr-Jubiläums», επ. έκδ. Thomas Sören Hoffmann, Hegel-Studien Beiheft 50, Felix Meiner Verlag Hamburg, 2009, σ. 101-133.
 6. Theodoros Penolidis, Die Frage nach der inkommesurablen Einheit im Traktat De Coniecturis des Nicolaus von Cues [Το πρόβλημα της ασύμμετρης ενότητας στην Περί Εικασιών πραγματεία του Νικολάου Κουζανού], στον συλλογικό τόμο: Was sich nicht sagen lässt. Das Nicht Begriffliche in Wissenschaft, Kunst und Religion, (επ. έκδ.) Joachim Bromand and Guido Kreis. Akademie, 2010, σ. 709-724.
 7. Θεόδωρος Πενολίδης,  «Η εγελιανή φιλοσοφία της γλώσσας», στο Δευκαλίων, τεύχος 18/2, Αθήνα 2000, σ. 253–279.
 8. Θεόδωρος Πενολίδης, «Η έννοια του συστήματος της γνώσης και η αναστοχαστική σύνθεση στην υπερβατολογική φιλοσοφία του Immanuel Kant», στο Υπόμνημα στη φιλοσοφία, Τεύχος 1, Αθήνα 2004, σ. 115-146.
 9. Θεόδωρος Πενολίδης, «Analogie und Proportion. Über Platons und Hegels Dialektikverständnis» [Αναλογία και κατ’ αναλογίαν ισότητα. Η πλατωνική και η εγελιανή έννοια της διαλεκτικής], στο Hegel-Jahrbuch 2004, Glauben und Wissen, Zweiter Teil, (επιμ. έκδ.) Andreas Arndt, Karol Bal, Henning Ottmann, in Verbindung mit Klaus-M. Kodalle und Klaus Vieweg, Akademie Verlag, σ. 118-122.
 10. Θεόδωρος Πενολίδης, «Η έννοια της αναλογίας στη φιλοσοφία του Πλάτωνος», στο Υπόμνημα στη φιλοσοφία, Τεύχος 2 (2004), σ. 117-171.
 11. Θεόδωρος Πενολίδης, «Η πράξη και η εξαγγελία. Μία διαλεκτική προσέγγιση της τραγικής πράξης στον Αριστοτέλη», στο: Αξιολογικά, εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής, τεύχος 14, 2004, σ. 61-93.
 12. Theodoros Penolidis, Logos als Theoria. Bemerkungen zu Hegels Begriff des Spekulativen. [Ο Λόγος ως θεωρία. Παρατηρήσεις για την έννοια του «θεωρησιακού» στον Hegel], στο Synthesis Philosophica,  Τεύχος 43, Zagreb 2007, σ. 157-194.