Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Υπεύθυνος:  Κυριάκος Μπονίδης, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωτής: Γιώργος Ζαρίφης, αναπληρωτής καθηγητής

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των φοιτητών και φοιτητριών του (δυνάμει φιλολόγων εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτών ενηλίκων), με σχεδιαστή και επιστημονικώς υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη, και αναπληρωτή του τον ομοβάθμιο Γεώργιο Ζαρίφη, αναπτύσσει ένα πρόγραμμα «ενσωματωμένης» Πρακτικής Άσκησης, σπειροειδούς διάταξης, ως εξής:

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ “ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος ασκούνται υποχρεωτικά στις δύο μη χρηματοδοτούμενες υποχρεωτικές «1η και 2η σπείρες» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης σε δευτεροβάθμιο σχολείο και στη χρηματοδοτούμενη προαιρετική  «3η σπείρα» Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες συνδέονται με μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής και αναπτύσσονται στο δίκτυο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα:

 

1η σπείρα

Το υποχρεωτικό πρόγραμμα της «1ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: οργάνωση, διοίκηση και εσωτερική λειτουργία του σχολείου - η υποκειμενικότητα «φιλόλογος εκπαιδευτικός» (48ωρη μη χρηματοδοτούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με υπεύθυνους τον αναπλ. καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Τριανταφυλλιά Γιάννου, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου και Φωτεινή Τολούδη)

Στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους αναπτύσσεται το πρόγραμμα της «1ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, συνδεόμενο με το τρίωρο μάθημα Π400 ΣΧΠ ΙΙ: Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ και με τη δίωρη συνάντηση-μάθημα ανατροφοδότησης, προετοιμασίας και αναστοχασμού, εστιάζει στα παραπάνω θέματα. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος αυτού ομάδες 20-25 φοιτητών και φοιτητριών που βρίσκονται στο 4ο εξάμηνο των σπουδών τους, παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευσή τους στο παραπάνω μάθημα, επισκέπτονται οχτώ (8) ημέρες ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, με στόχο να προσεγγίσουν το σχολείο ως δυνάμει εκπαιδευτικοί-ερευνητές και ερευνήτριες των δύο παραπάνω θεμάτων σε αυτό, να αναστοχαστούν κριτικά και να αυτοστοχαστούν αναφορικά με αυτά και την επαγγελματική τους ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, για σαράντα οχτώ (48) ώρες διεξάγουν στο σχολείο αυτό μια «μελέτη περίπτωσης» ‒με περίπτωση τη σχολική μονάδα‒, κατά την οποία, με μεθοδολογικά εργαλεία τη συνέντευξη, τις ομάδες συζήτησης, την παρατήρηση και το ημερολόγιο αναστοχασμού και αυτοστοχασμού ερευνούν και μαθαίνουν αναφορικά με: 

  1. το σχολείο ως οργάνωση και ως ίδρυμα, τα όργανα διοίκησης και οι αρμοδιότητές τους. το σχολείο ως οικονομικό οργανισμό και ως γραφειοκρατικό μηχανισμό
  2. την ιστορία του συγκεκριμένου σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινωνία
  3. το σχολικό και διδακτικό χώρο και την υλικοτεχνική υποδομή του
  4. την εσωτερική λειτουργία του σχολείου-το σχολείο ως κοινότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και  μάθησης τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους γονείς και κηδεμόνες
  5. το/τη «φιλόλογο» εκπαιδευτικό ως υποκειμενικότητα
  6. τη διδασκαλία των «φιλολογικών» μαθημάτων- τους παιδαγωγικούς πόρους και παιδαγωγικές πρακτικές. 

Παραδοτέο: Το portfolio της «1ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

2η σπείρα

Το υποχρεωτικό πρόγραμμα της «2ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Παρατήρηση, ανάλυση διδασκαλίας και αυτόνομη διδασκαλία τριών «φιλολογικών» μαθημάτων  (6ωρη μη χρηματοδοτούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με υπεύθυνα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Τριανταφυλλιά Γιάννου, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου και Φωτεινή Τολούδη)

Στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους αναπτύσσεται το υποχρεωτικό πρόγραμμα της «2ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης συνδεόμενο με τα τρία υποχρεωτικά τετράωρα μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας (1: Διδακτική Μεθοδολογία Νεοελληνικής Γλώσσας [701], 2: Διδακτική Μεθοδολογία Ιστορίας [702] και 3: Διδακτική Μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών [703]) και συμμετέχοντες και συμμετέχουσες τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 5ου, του 6ου και του 7ου εξαμήνου. 

Στα εξάμηνα αυτά οι τελευταίοι/τελευταίες συμμετέχουν σε ένα (1) μάθημα Διδακτικής Μεθοδολογίας ανά εξάμηνο και παράλληλα προς τη σχετική θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευσή τους στο Πανεπιστήμιο ασκούνται έξι (6) ώρες ανά τριάδες σε δευτεροβάθμιο σχολείο. παρατηρούν και κατόπιν αναλύουν τρεις (3) διδασκαλίες ενός/μιας εκπαιδευτικού, ασκούνται στη διδασκαλία ως βοηθοί εκπαιδευτικού για δύο (2) ώρες και στο τέλος σχεδιάζουν και διδάσκουν αυτόνομα για μια διδακτική ώρα, με «κριτικούς φίλους» τον/την εκπαιδευτικό και τα άλλα δύο μέλη της ομάδας τους.

Παραδοτέο: Οι τρεις φάκελοι της Πρακτικής Άσκησης του κάθε μαθήματος (της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) και, μετά την ολοκλήρωση και των τριών μαθημάτων, το portfolio της «2ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

 

3η σπείρα

Το προαιρετικό πρόγραμμα της «3ης σπείρας» του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Εργασία πλήρους απασχόλησης και διεξαγωγή Έρευνας δράσης σε δευτεροβάθμιο σχολείο (χρηματοδο­τούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη).

Η Πρακτική Άσκηση σε δευτεροβάθμιο σχολείο  περιλαμβάνει:

1. Διακόσιες (200) ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο: - Σαράντα (40 ώρες) ώρες διοικητικού έργου/γραμματειακής υποστήριξης με ανάθεση και επίβλεψη από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου ή από εκπαιδευτικό. - Εικοσιπέντε (25) ώρες παρατήρησης διδασκαλιών και βοήθεια σε εκπαιδευτικό (5 ώρες του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας, 5 ώρες της Λογοτεχνίας, 5 ώρες των Αρχαίων Ελληνικών, 5 ώρες της Ιστορίας και 5 ώρες της Φιλοσοφίας, εάν είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση οι 5 ώρες του μαθήματος της Φιλοσοφίας κατανέμονται στα υπόλοιπα μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή/της φοιτήτριας και μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς). - Εικοσιπέντε (25) ώρες αυτόνομης διδασκαλίας πάντοτε υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια εκπαιδευτικού (5 ώρες του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας, 5 ώρες της Λογοτεχνίας, 5 ώρες των Αρχαίων Ελληνικών, 5 ώρες της Ιστορίας και 5 ώρες της Φιλοσοφίας, εάν είναι εφικτό). Οι ώρες αυτές μπορούν να αυξηθούν μετά από συμφωνία εκπαιδευτικού φοιτητή ή φοιτήτριας. Στην περίπτωση αυτή μειώνονται οι ώρες παρακολούθησης διδασκαλίας ή εργασίας ως βοηθού εκπαιδευτικού. - Πενήντα πέντε (55) ώρες συμμετοχή σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες, π.χ. στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας (projects, προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ομίλους, στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, στην οργάνωση σχολικών γιορτών κ.λπ.) – Εξήντα πέντε (65) ώρες συμμετοχής στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Έρευνας δράσης  κατά τις παραπάνω ώρες σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες, συμφοιτητές, συμφοιτήτριές τους.

2. Ογδόντα (80) ώρες προετοιμασίας για την παραπάνω δράση (μελέτη, σχεδιασμός σεναρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον/την εκπαιδευτικό ή τη δική τους διδασκαλία, διεξαγωγή της Έρευνας δράσης  κ.λπ.).

3. Πενήντα (50) ώρες για τη δημιουργία του Portfolio της αξιολόγησης του φοιτητή/της φοιτήτριας (σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου κριτικού αναστοχασμού και αυτοστοχασμού, φύλλα αυτοαξιολόγησης κ.λπ.).

Παραδοτέο: Το portfolio της τρίμηνης εργασίας σε δευτεροβάθμιο σχολείο, της 3ης Σπείρας της Πρακτικής Άσκησης.

 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και τα παραδοτέα

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΙΕΚ, ΚΔΒΜ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2, ΣΔΕ, ΜΚΟ)

 

Προαιρετικό πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, συνδεόμενο με σχετικά μαθήματα κατεύθυνσης: Εργασία πλήρους απασχόλησης σε δομή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (χρηματοδοτούμενη από επιχειρησιακά προγράμματα πρακτική άσκηση με υπεύθυνους τους αναπληρωτές καθηγητές Κυριάκο Μπονίδη και Γεώργιο Ζαρίφη).

Η Πρακτική Άσκηση σε δομή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 1. Διακόσιες (200) ώρες δράση στο εκπαιδευτικό πεδίο: - Εβδομήντα (70) ώρες διοικητικού έργου/γραμματειακής υποστήριξης με ανάθεση και επίβλεψη από τον υπεύθυνο μέντορα ή τον σύμβουλο προσωπικού/ανθρώπινου δυναμικού. - Πενήντα (50) ώρες παρακολούθησης διδασκαλιών και βοήθεια σε εκπαιδευτή ενηλίκων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συγκεκριμένης διδακτικής θεματικής. - Εικοσιπέντε (25) ώρες αυτόνομης διδασκαλίας πάντοτε υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια εκπαιδευτή ενηλίκων. Οι ώρες αυτές μπορούν να αυξηθούν μετά από συμφωνία εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριας και φοιτητή ή φοιτήτριας. Στην περίπτωση αυτή μειώνονται οι ώρες παρακολούθησης διδασκαλίας ή εργασίας ως βοηθού εκπαιδευτή.

2. Εξήντα πέντε (65) ώρες συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός δομής (projects, προγράμματα συμβουλευτικής εργασίας, υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, οργάνωσης δικτύων μεταξύ δομών, οργάνωσης συνεδρίων και σεμιναρίων).

3. Ογδόντα (80) ώρες προετοιμασίας για την παραπάνω δράση (μελέτη, σχεδιασμός σεναρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τον/την εκπαιδευτή ή τη δική τους διδασκαλία κ.λπ.).

4. Πενήντα (50) ώρες για τη δημιουργία του Portfolio της αξιολόγησης του φοιτητή ή της φοιτήτριας (σενάρια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, έκθεση δραστηριοτήτων, τήρηση ημερολογίου κριτικού αναστοχασμού και αυτοστοχασμού, φύλλα αυτοαξιολόγησης κ.λπ.).

Παραδοτέο: Το portfolio της τρίμηνης εργασίας σε δομή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της 3ης Σπείρας της Πρακτικής Άσκησης.