Σαρακινιώτη Αντιγόνη

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
216ζ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7367
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Γνώση και παιδαγωγικές πρακτικές στα σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
 • Κοινωνιολογική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με έμφαση στις πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση/ κατάρτιση και επαγγελματικές ταυτότητες εκπαιδευτικών
 • Κοινωνικές/εκπαιδευτικές ανισότητες και πολιτικές/πρακτικές συμπερίληψης
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. A. Sarakinioti, A. Tsatsaroni, & G. Stamelos, «Changing knowledge in Higher Education», στο G. Ivinson, B. Davies & J. Fitz (επιμ.), Knowledge and Identity: Concepts and applications in Bernstein's sociology. London: Routledge 2011, σ. 69-89.
 2. Α. Τσατσαρώνη, Α. Σαρακινιώτη, & Π. Σιφακάκης, «Η θεωρία του συμβολικού ελέγχου και η συνεισφορά της στην κατανόηση της εκπαίδευσης και της σύγχρονης «καθολικά παιδαγωγημένης» κοινωνίας», στο Θ. Θάνος (επιμ.), Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ερευνών Απάνθισμα. Αθήνα: Gutenberg 2015, σ. 57-76.
 3. Α. Σαρακινιώτη, & Α. Τσατσαρώνη, «Πειθαρχία και γνώση στην κοινωνία των ικανοτήτων», στο Γ. Σταμέλος (επιμ.), Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου, Δέκα χρόνια μετά…χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών, Τόμος Ι. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2011 σ. 240-267.
 4. Α. Σαρακινιώτη, & Α. Τσατσαρώνη, «Προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές ταυτότητες στην εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών: Ένα μοντέλο ανάλυσης», στο Β. Κουλαϊδής & Α. Τσατσαρώνη (επιμ.), Παιδαγωγικές Πρακτικές: Από την έρευνα στην εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο 2010, σ. 179-224.  
 5. . Tsatsaroni, & A. Sarakinioti, «Thinking flexibility, rethinking boundaries: Students’ educational choices in contemporary societies». Contribution to the Special Issue «International Policies ­ Local Affects: Regenerating the Sociology of Basil Bernstein» (Guest editors: P. Singh & G. Ivinson), European Education Research Journal OnlineFirst (2017), σ. 1-21. https://doi.org/10.1177/1474904117744697 
 6. P. Sifakakis, A. Tsataroni, A. Sarakinioti, & M. Kourou, «Governance and Knowledge Transformations in Educational Administration: Greek Responses to Global Policies», Journal of Educational Administration and History vol. 48, 1 (2016), σ. 35-67. http://dx.doi.org/10.1080/00220620.2015.1040377
 7. A. Sarakinioti, & A. Tsatsaroni, «European education policy initiatives and teacher education curriculum reforms in Greece», Education Inquiry vol. 6, 3 (2015), σ. 259-288. http://dx.doi.org/10.3402/edui.v6.28421
 8. A. Tsatsaroni, P. Sifakakis, & A. Sarakinioti, «Transformations in the field of symbolic control and their implications for the Greek educational administration», European Educational Research Journal vol. 14, 6 (2015), σ. 508-530.  http://doi:10.1177/1474904115611911
 9. A. Sarakinioti, «Exploring the Content of Subject Specific Competences in the Context of Greek Initial Teacher Education, Academia vol. 1, 1 (2011), σ. 227-249. http://academia.lis.upatras.gr/index.php/academia/article/view/85/190
 10. Α. Σαρακινιώτη, «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Γνώση: Ακροβατώντας μεταξύ Πανεπιστημίου, Σχολείου και Αγοράς Εργασίας», στα ηλεκτρονικά πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: «Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης» (Διοργάνωση: Παν/μιο Αιγαίου-ΤΕΑΠΕΣ & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-ΠΤΝ), Ρόδος, 20-22 Μαΐου 2016, υπό δημοσίευση.
 11. Μ. Ματούση, Α. Σαρακινιώτη, & Α. Τσατσαρώνη, «Μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ι.Ε.Κ.: Δικαίωμα στη γνώση ή ευκαιρία στη δια βίου μάθηση;», στα ηλεκτρονικά πρακτικά του 7ου Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης: «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις» (Διοργάνωση: Ιστορικό Αρχείο του Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Πατρών), Πάτρα, 27-30 Ιουνίου 2014, σ. 34-46. https://eriande-elemedu.e-millescreations.com/art/uploads/prgrammata_anoteras2.pdf
 12. Α. Σαρακινιώτη, & Α. Παπαδοπούλου, «Η εκπαιδευτική πολιτική για τους Έλληνες Τσιγγάνους ως έκφραση κοινωνικής δικαιοσύνης: Πολιτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτική εφαρμογή, σχέσεις και ανασχέσεις», στα ηλεκτρονικά πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης: «Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη» (Διοργάνωση: Ιστορικό Αρχείο του Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Πατρών), Πάτρα, 3-5 Οκτώβρη 2008. www.eriande.elemedu.upatras.gr/?language=el_gr&section=985&page706=3