Τσιούμης Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
216
Τηλέφωνο: 
2310.99.7380
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Εκπαιδευτική πολιτική
 • Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Κωστής Τσιούμης (2006), Η Μουσουλμανική Μςιονότητα της Θράκης 1950-1960 Πολιτικοδιπολωματικές Διεργασίες και Εκπαιδευτική Πολιτική, Θεσσαλονίκη:Α.Σταμούλης.Political-Diplomatic Processes and Educational Policy, Thessaloniki:A.Stamoulis.
 2. Κωστής Τσιούμης, Λεπτές Ισορροπίες. Μειονοτικά Ζητήματα και Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Εκδ.Οίκος Αντ.Σταμούλη 2010., 195 σελίδες
 3. Έφη Πεντέρη- Κωστής Τσιούμης, Παιδαγωγικά Συνέδρια για τους Κρατικούς Δασκάλους στα Μουσουλμανικά Σχολεία κατά την περίοδο της επταετίας (1967-1974), Εκδοτικός Οίκος Αντώνη Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2012, 165 σελίδες.
 4. Τσιούμης Κ. (2015) Παιδαγωγικό Υλικό για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο σε Καρακίτσιος Α. (2015) Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις μέσα από το θέατρο, τη μουσική και την παιδική λογοτεχνία σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά, Θεσσαλονίκη: Ένταξη και Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Copy City 33-38.
 5. Τσιούμης Κ. (2016) Το ζήτημα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (στα μειονοτικά σχολεία ) στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής πρακτικής από το 1923 ως σήμερα. Από την απαξίωση στη μεταρρύθμιση Η διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε Ελ.Χοντολίδου, Ρ.Τσοκαλίδου, Φ.Τεντολούρης κ.α.(2016), Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη Γλωσσ(ολογ)ικές Προσεγγίσεις , Αθήνα, Gutenberg, 2016, 635-651.
 6. Κυρίδης, Α. & Τσιούμης, Κ. (2016), Εκπαιδευτικές πολιτικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Στο Κ. Μπίκος και Ε. Ταρατόρη, (επιμ.)Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη,315-328.
 7. Tsiougkou I., Tsioumis K., Kiridis A.,(2017) Greek Teachers Perceptions about citizenship and it’s Functionality as Educational tool in the classroom, Review of European Studies,9.4, 147-159.
 8. Δουρμούς Ρεϊχάν, Τσιούμης Κ. 2018, Απόψεις μειονοτικών γονέων για τη διγλωσσία στο μειονοτικό σχολείο, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών», 116-130.(Dourmous Reihan, Tsioumis Kostis, Opinions of minority parents for bilingualism in the minority school, Proceedings 4th Conference “Crossroads of Languages and Cultures 116-130)
 9. Παπαγερίδου Δ, Λυτσιούση Στ., Δούβη Σ., Ασλανίδου Μ., Τσιούμης Κ., Κυρίδης Α. 2018, Θρησκευτικές Πεποιθήσεις στο σχολείο, Πρακτικά 4ου Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών», 288-304
 10. Παπαγερίδου Δ., Τσιούμης Κ.2018, Προσέγγιση Ιστορικών εννοιών στο νηπιαγωγείο, Επετηρίδα ΠΤΔΕ Παν.Ιωαννίνων, Τόμος 30
 11. Κ.Τσιούμης ,2018,  « Ο ρόλος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 στην εκπαίδευση των ξενόφωνων» Πρακτικά Συνεδρίου «Εκατό χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρυθμιση του 1917»,Θεσσαλονικη :Εκδόσεις Κυριακίδη 216-229.
 12.  Konstantinidou Z., Kyridis A., Tsioumis K. (2017), Education for Citizenship in Primary Education of Greece. Proposals for pedagogical Practices by students of Pedagogical Faculties, International Journal for Learning and Development, 7.1, 41-61.