Ερευνητικές μονάδες

 

  • Kέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ)

Το ΚΕΣΒΙΔΕ αποτελεί από 1.7.1999, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου, τη συνέχεια της «Μονάδας Έρευνας Σχολικού Βιβλίου», που ιδρύθηκε το 1992 μετά από πρωτοβουλία του ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη, και λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Παιδαγωγικής. Το ΚΕΣΒΙΔΕ είναι ενταγμένο στο διεθνές δίκτυο της UNESCO, στο οποίο μετέχουν ομοειδή ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα από όλον τον κόσμο· παράλληλα, βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία με επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα από τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής που ασχολούνται με συναφή επιστημονικά θέματα. Υπεύθυνος του ΚΕΣΒΙΔΕ είναι σήμερα ο αναπληρωτής καθηγητής Κυριάκος Μπονίδης με αναπληρώτρια την επίκουρη καθηγήτρια Αναστασία Κεσίδου.

 

  • Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (ΙΑΝΕ)

Το ΙΑΝΕ ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του ομότιμου καθηγητή Νικολάου Π. Τερζή, λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Παιδαγωγικής και έχει ως βασικούς στόχους: α) τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διαφύλαξη αρχειακού υλικού και πηγών σχετικών με τη Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, β) την επεξεργασία και την αξιοποίηση του συλλεχθέντος υλικού, και γ) την έρευνα στην ιστορία της εκπαίδευσης, εν γένει. Στο ΙΑΝΕ έχουν ήδη συγκεντρωθεί σημαντικές πρώτες πηγές και πλούσιο αρχειακό υλικό για την εκπαιδευτική κίνηση στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για την αξιοποίηση του υλικού αυτού έχουν ήδη ολοκληρωθεί ερευνητικά προγράμματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες έρευνες που αναφέρονται στην εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα των ελληνικών πληθυσμών και κοινοτήτων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.

 

  • Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Σχολείων σε θέματα Διοίκησης και Επιμόρφωσης (ΚΕΡΥΣΔΕ)

Το ΚΕΡΥΣΔΕ αποτελεί ερευνητική μονάδα του Τομέα Παιδαγωγικής και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2004, ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Το Κέντρο έχει ως βασικούς στόχους: α) την εκπόνηση ερευνών που αφορούν τη διοίκηση σχολείου και την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, β) την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε σχολεία που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διοικητικές τους πρακτικές και να ενισχύσουν την επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού τους προσωπικού και γ) τη συγκρότηση «τράπεζας» δεδομένων (εφαρμογές από άλλες χώρες, βιβλιογραφική τεκμηρίωση, στατιστικά στοιχεία), καθώς και αρχείου σχετικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.