Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας στο ΑΠΘ

 

Όλοι οι φοιτητές/τριες του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδρομή ειδικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή ακόμη και να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε συναδέλφους συμφοιτητές τους που τις έχουν ανάγκη.

 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, έχει ως στόχο να δημιουργήσει συνθήκες που θα καταστήσουν το Πανεπιστήμιο χώρο προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ΑμεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιμότητας στον χώρο καθιστά δύσκολη και την προσβασιμότητα στη γνώση.

 

Το Παρατηρητήριο της Ακαδημαϊκής Πορείας των Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

- οι φοιτητές/τριες με αναπηρία,

- οι αλλοδαποί φοιτητές,

- οι μειονοτικοί και οι ομογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές,

- αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα.

  • Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις σπουδές:
    Μάρω Δόικου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής

 

Η Επιτροπή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δομών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συμβουλευτική στήριξη στους φοιτητές/τριες του ΑΠΘ μέσω του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο.

Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρέχονται όχι μόνο στους φοιτητές του ΑΠΘ, αλλά και στο προσωπικό του Πανεπιστήμιου. Συνεργάζεται στενά με άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειμένου και διοργανώνει Ημερίδες για διάλογο με τους φοιτητές, όπως και με το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στους άμεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας Ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την άμεση βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κρίση και σε άτομα με προσωπικές δυσκολίες, που σε πρώτη φάση αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να μιλήσουν για τα προβλήματα τους όταν υπάρχει ανωνυμία και απουσιάζει η οπτική επαφή.

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, στον χώρο της Υγιειονομικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 5 & 8.

Email: vpapadot@ad.auth.gr

Τηλ.: 2310 992643 & 2310 992621

Fax: 2310 992606 & 2310 992621

 

  • Επιτροπή Εθελοντισμού

Η Επιτροπή Εθελοντισμού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισμού και την καλλιέργειά της ως σύγχρονου αιτήματος. Με βάση τον σκοπό αυτό η Επιτροπή Εθελοντισμού, έχοντας και ως κίνητρό της τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσοι βρίσκονται στο ΑΠΘ –φοιτητές και φοιτήτριες, καθηγητές και εργαζόμενοι– με μικρές αλλά ουσιαστικές ενέργειες σε τομείς όπως είναι τα φοιτητικά θέματα, το περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, μικρά και υλοποιήσιμα. Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται Δίκτυα Εθελοντισμού ανά Τμήμα ή Σχολή καταρχάς από ένα μέλος ΔΕΠ και έναν φοιτητή, προκειμένου μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών στο κάθε Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ.

Email: vrect-ac-secretary@auth.gr

 

  • Σπουδές των φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν κατά το δυνατόν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να παρακολουθούν τα μαθήματα και να αξιολογούνται με τρόπο που δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αναπηρία τους. Σύμφωνα με Απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου αριθμ. 2760/25.2.2004, για την εξέταση και την αξιολόγηση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες είναι σκόπιμο να τηρούνται τα εξής:

- Γνωριμία των μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες και συζήτηση μαζί τους για τις δυσκολίες που συναντούν κατά τη φοίτηση.

- Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες για την ύλη και τις απαιτήσεις του μαθήματος.

- Παροχή βοήθειας κατά την προετοιμασία του φοιτητή μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων.

- Επιλογή του κατάλληλου τρόπου εξέτασης ανάλογα με την αναπηρία του φοιτητή (για παράδειγμα, προφορική εξέταση για τους τυφλούς, κινητικά ανάπηρους, δυσλεξικούς, γραπτή για τους κωφούς).

- Παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η γραπτή εξέταση των κωφών φοιτητών.

- Παροχή χρόνου προετοιμασίας (10΄–15΄) πριν από την εξέταση, ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τα θέματα και να αντισταθμιστεί η χαμηλή ταχύτητα γραφής.

- Μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου κατά την προφορική ή γραπτή εξέταση, εφόσον αυτή απαιτείται.

- Μεγαλύτερη διάρκεια εξεταστικής περιόδου, εφόσον αυτή απαιτείται.

- Χρήση Η/Υ κατά την εξέταση, εάν αυτό είναι δυνατό.

- Εξετάσεις με τη μέθοδο πολλαπλής επιλογής, όπου είναι δυνατό.

- Ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου αντί μίας τελικής αξιολόγησης.

- Χρήση άλλων εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, για παράδειγμα, γραπτές εργασίες, συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες.

 

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες στα μαθήματα, παρέχονται, με βάση σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι ακόλουθες διευκολύνσεις:

  • Ενημέρωση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες:

Ο σύμβουλος σπουδών ενημερώνει τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες για θέματα σπουδών, για τις παροχές ακαδημαϊκής στήριξης και εισηγείται στο Τμήμα για τροποποιήσεις που χρειάζονται κατά τη διδασκαλία και στον τρόπο αξιολόγησης. Επίσης, οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες ενημερώνονται από τη Γραμματεία ή τον σύμβουλο σπουδών για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων.

  • Εκπαιδευτικές – διδακτικές διευκολύνσεις:

- έγκαιρη διανομή διδακτικών σημειώσεων

- διανομή διαγράμματος με τα κύρια σημεία του μαθήματος

- μαγνητοφώνηση των παραδόσεων κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διδάσκοντα

- αύξηση του ορίου απουσιών στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

 

  • Σύμβουλος σπουδών του Τμήματος για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες:
    Μάρω Δόικου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής