Τολούδη Φωτεινή

Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
4β Ν.Πτ.
Τηλέφωνο: 
2310.99.7302
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Η δυναμική της διδακτικής πράξης στο μάθημα της Ιστορίας.
 • Ζητήματα Ταυτοτήτων στα Βαλκάνια και ειδικότερα οι ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις της σχολικής Ιστορίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.
 • Δημόσια Ιστορία και Ιστορική Συνείδηση.
 • Βουλγαρική Ιστορία και Πολιτισμός.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. F.  Toloudi (ed),  Guidelines in Academic Research and Teaching of Ethnology and Anthropology (Насоки в Академичното изследване и преподаване по Етнология и Антропология), Sofia: St. Kliment Ohridski University 2018. pp. 253
 2. Φ. Τολούδη,  Εκπαίδευση και Εξωτερική Πολιτική: Το Μακεδονικό Ζήτημα στα Βουλγαρικά σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας κατά την περίοδο 1945-1949, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη 2005. σσ. 259.
 3. F. Toloudi, “Practical Training of Future School History Teachers: Methodology of Observation”, Общество, Памет, Образование[Society, Memory, Education](История и обществени нагласи), 5 (2019), 135-141.
 4. F. Toloudi,  “The Macedonian Struggle (1904-1908) in the Greek school textbooks of History (2017-2018): Ways of teaching”, Общество, Памет, Образование (История и обществени нагласи),  4 (2018), 181-196.
 5. F. Toloudi,  “When the wife is complaining: The tradition of marriage through  Greek textbooks of ancient, medieval and modern History (academic period 2017-2018), Съдбата на традициите (The future of traditions),  Sofia: St. Kliment Ohridski University 2018 (upcoming edition).
 6. F. Toloudi,,  “How Greeks are viewed by their Neighbours in textbooks of Bulgaria”,  in The Image of the ‘Other’/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013), International Conference, Aristotle University & University of Macedonia, 26-28 September 2013, Thessaloniki: University Macedonia Press 2014, p. 274-282.
 7. F. Toloudi,  “Finding” Europe in Bulgarian History Textbooks of the period 2006-2007” στο (Θ. Κορρές, Π. Δουκέλλης, Σ. Σφέτας, Φ. Τολούδη επιμ.), Ανοιχτοσύνη. Μελέτες προς τιμήν της Βασιλικής Παπούλια, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2012, σ. 575-590.
 8. F. Toloudi, “Interethnic tensions due to economic issues in multicultural People’s Republic of Macedonia: The British view on the period 1944-1949”, in Гърция, България, Ебропа. Културно-исторически връзки в ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев (Greece, Bulgarija, Europe. Cultural-Historical relations in the modern time. Book in honour of Prof. Matin Zhetcev), Sofija: University of St. Kliment Ohridski 2011, p. 380-393.
 9. F. Toloudi,  “The image of the ‘Other’ as projected and shaped by the History Textbooks in Balkan Schools: Some proposals”, in Da mislim drugoto. Obrazi, Stereotipi, Krizi, XVIII-XX vek (To think the “other”. Images, Stereotypes, Judgments, 18-20 c.) (N. Aretov ed.), Proceedings of International Conference, Sofija: Bulgarian Academy of Sciences  2001, p. 499-501.
 10. Φ. Τολούδη, «Η Θεσσαλονίκη και η μακεδονική ενδοχώρα στα μεταπολεμικά βουλγαρικά σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας», στο Θεσσαλονίκη. Μια πόλη σε μετάβαση 1912-2012. Πρακτικά, Διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 18-21/10/2012 (επιμ.. Δημ. Καιρίδης),  Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2014, σ. 408-418.
 11. Θ. Κορρές, Π. Δουκέλλης, Σ. Σφέτας, Φ. Τολούδη, Ανοιχτοσύνη. Μελέτες προς τιμήν της Βασιλικής Παπούλια, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 800.
 12. P. Xochelis  & F. Toloudi  (eds.), The Image of the ‘Other’/the Neighbour in the school textbooks of the Balkan Countries, Proceedings of International Conference, Athens: tipothito 2001, pp. 348.