Ζαρίφης Γεώργιος

Ζαρίφης Γεώργιος
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
208θ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7893
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Δια βίου Μάθηση
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Zarifis, G. K. & Gravani, M. 2013 (eds). Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response, Dordrecht: Springer.
 2. Ζαρίφης, Γ. Κ. 2010. Συμμετοχή Ενηλίκων σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Ελλάδα: Έρευνα των παραγόντων συμμετοχής στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) της επικράτειας, Θεσσαλονίκη: Γράφημα.
 3. Ζαρίφης, Γ. Κ. 2009 (επιμ). Ο Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Προεκτάσεις, Αθήνα: Παπαζήσης.
 4. Zarifis, G. K. 2013. “Learning for living in later life: issues of educational gerontology and intergenerational learning in Greece and Cyprus”, in B. Findsen & M. Formosa (eds) International Perspectives on Older Adult Education: Research, Policies and Practice, Dordrecht: Springer.
 5. Zarifis, G. K. 2012. “From Misplaced Subjective Professionalism to ‘Mediated Disempowerment’. Reflecting on the varying working status of VET teaching staff in south-eastern Europe”, in A. Bolder, R. Dobischat, G. Kutscha & G. Reutter (eds) Beruflichkeit zwischen institutionellem Wandel und biographischem Projekt, (Bildung und Arbeit Volume 4), Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften & Springer Fachmedien.
 6. Zarifis, G. K. 2010. “Reforming VET for Social Cohesion”, in G. Elliott, C. Fourali & S. Issler (eds) Education and Social Change: Connecting local and global perspectives, London: Continuum.
 7. Zarifis, G. K. 2012. “Adult participation in education in south-eastern Europe: An elaboration on the study report for the assessment of the impact of ongoing reforms in education and training on the adult learning sector”, in Journal of Adult and Continuing Education, 18(1): 27-42.
 8. Zarifis, G. K. 2012. “A comparative overview of the status and the main characteristics of vocational education and training (VET) trainers in south-eastern Europe”, in Journal of the Institute for Educational Research, 44 (1): 24-41.
 9. M. N. Gravani, V. Hatzinikita, & Zarifis, G. K. 2012. “Factors influencing adult distance teaching and learning processes: the case of the Open University”, in The International Journal of Learning, 18(5): 307-318.
 10. Ζαρίφης, Γ. Κ. 2011. “Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Κριτική αποτίμηση των βασικότερων ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων”, στο Επιστήμες Αγωγής, τεύχος 3/2011: 21-48.
 11. Zarifis, G. K. 2009. “Decisions, Provisions and Disillusionment for Non-vocational Adult Learning (NVAL) Staff in South-Eastern Europe: a comparative appraisal of some policy developments with diminishing returns”, in European Journal of Education, 44(2): 163-182.
 12. Zarifis, G. K. 2008.  “Bringing learning closer to home: the value and impact of the Lisbon strategy for strengthening the role of local learning centres and partnerships in southeastern Europe”, in International Journal of Lifelong Education, 27(6): 641-657.